Official information for Åndalsnes and Romsdalen since 1930

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

P1060594
Romsdalsfjorden er en av Norges reneste og mest artsrike fjorder . Hele 68 arter er registrert i fjorden. Totalt flere hundre kilometer med strandlinje med mange flotte fiskeplasser rundt Romsdalsfjorden.
Hoveddelen av fjorden går på sørsiden av Sekken i Molde kommune og helt inn til Åndalsnes. Den andre delen , Langfjorden strekker seg til Eresfjord og Eidsvåg. Denne delen har også to populære fjordarmer for fiske – Rødvenfjorden og Eresfjorden.

Flere gode overnattingsbedrifter har spesialisert seg på å gi gjestene de beste fiskeopplevelsene, og kan tilby høystandard overnatting, båter, moderne sløyehus, og frysere. Her er en oversikt over de beste stedene å bo:

Måna Camping, Romsdalsfjorden
Måna Camping, Måndalen

Saltkjelsnes Camping, Rødven
Saltkjelsnes Camping, Rødven

Fagervik Camping, Romsdalsfjorden
Fagervik Camping, Romsdalsfjorden

 

 

Hike Litjefjellet Åndalsnes, photo Steinar Vikås (8)

 

Innholdsfortegnelse:

Innledning
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger: Romsdal Booking
Firmanavn: Romsdal Reiseliv og Handel SA
Kontaktadresse: Jernbanegata 1, 6300 Åndalsnes
E-post: info@visitandalsnes.com
Telefonnummer: +47 71 22 16 22
Organisasjonsnummer: 970 315 446

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. 1

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort 2 eller debetkort 3 ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen 4.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse 5.

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav6.

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser 7. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). 8

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han ellerhun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

em>Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. 9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 10

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 11

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger 12

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
 2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
 3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
 4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
 5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
 6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
 7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
 8. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
 9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
 10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
 12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

Table of contents:

Introduction
1. Contract
2. Parties
3. Price
4. Conclusion of contract
5. Payment
6. Delivery
7. Product risk
8. Right to cancel
9. Delays and non-delivery: the Purchaser’s rights and time limit to make a claim
10. Defective goods: the Purchaser’s rights and time limit to give notice
11. Seller’s rights in case of Purchaser’s breach of contract
12. Warranties
13. Personal data
14. Conflict resolution

Introduction:

This purchase is regulated by the Standard Sales Conditions for Consumer Purchases of Goods over the Internet, given below. Consumer purchases via the Internet are regulated primarily by the Contracts Act, the Consumer Purchases Act, the Marketing Control Act, the Cancellation Act and the E-Commerce Act, and these laws provide consumers with mandatory rights. These laws are available (in Norwegian) at www.lovdata.no. The terms of the contract are not to be understood as a limitation on legal rights, but present the parties’ most important rights and duties in regard to the purchase.

The Sales Conditions have been created and are recommended by the Norwegian Consumer Ombudsman. For a better understanding of these Sales Conditions, see the Consumer Ombudsman’s guidelines at http://forbrukerombudet.no/asset/5332/ 1/5332_1.pdf

1 Contract

The contract consists of these Sales Conditions, information given in the ordering solution, and any specially agreed conditions. In the event of a conflict between pieces of information, precedence goes to what has been specially agreed between the parties, as long as this does not conflict with mandatory legislation. In addition, the contract will be complemented by relevant statutory provisions that regulate the purchase of goods between traders and consumers.

2 Parties

The seller is Romsdal Booking. Company name is Romsdal Reiseliv og Handel, Jernbanegata 1, 6300 Åndalsnes, info@visitandalsnes.com, Tlf +47 71 22 16 22, and is designated in the following as the Seller.
The purchaser is the consumer who places the order, and is designated in the following as the Purchaser.

3 Price

The stated price for the good and services is the total price to be paid by the Purchaser. This price includes all taxes and additional costs. The Purchaser shall not be charged for any further costs of which the Seller has not informed the Purchaser before the purchase.

4 Conclusion of contract

The contract is binding for both parties as soon as the Purchaser has sent the order to the Seller. However, a party is not bound by the contract if there are orthographical or typological errors in the offer from the Seller in the ordering solution of the online shop or in the Purchaser’s order, and the other party realised or should have realised that such an error was present.

5 Payment

The Seller may charge the Purchaser for the good from the time it is sent from the Seller to the Purchaser. If the Purchaser uses a credit or debit card to make the payment, the Seller may hold the funds on the card when the order is placed. The card will be charged on the same day the good is sent. If the Seller offers post-delivery invoicing, the invoice shall be issued when the good is dispatched. The due date shall be written on the invoice and must be a minimum of 14 days from when the Purchaser receives the delivery. Purchasers under the age of 18 may not pay via post-delivery invoicing.

6 Delivery

Delivery has occurred once the Purchaser or his/ her representative has taken possession of the item. If the delivery time is not stated in the ordering solution, the Seller shall deliver the good to the Purchaser within a reasonable time frame and no later than 30 days after the order is placed by the customer. The good shall be delivered to the Purchaser unless other, special arrangements are made between the parties.

7 Product risk

Product risk is assumed by the Purchaser as soon as the item is taken over by the Purchaser or his/ her representative in accordance with Section 6.

Unless the contract is exempt from the right to cancel, the Purchaser may cancel the order in accordance with the Cancellation Act. The Purchaser must inform the Seller that he/she will exercise this right within 14 days after the start of the cancellation period. This time limit includes all calendar days. If the period ends on a Saturday, Sunday or public holiday, the period will be extended until the next business day. The deadline to exercise one’s right to cancel will be seen as met if notice is sent before the end of the cancellation period. The Purchaser has the burden of proof for demonstrating that the right has been asserted, and notice must therefore be submitted in writing (via the cancellation form, email or letter).

The cancellation period begins as follows:

 • In the purchase of individual goods, the cancellation period will begin on the day after the good is/goods are received.
 • If a subscription is being sold, or the contract contains the regular delivery of identical goods, the period begins on the day after the first shipment is received.
 • If the purchase consists of several deliveries, the period will begin on the day after the final delivery is received.

The cancellation period will be extended to 12 months after the end of the original period should the Seller not inform the Purchaser of the right to cancel and the standard cancellation form before the conclusion of the contract. This will also apply if information on terms and conditions, time limits and procedures for exercising the right to cancel is insufficient. However, if the trader gives this information during these 12 months, the cancellation period ends 14 days after the day the Purchaser received the information.

When the right to cancel is exercised, the good must be returned to the Seller within a reasonable amount of time and no later than 14 days after notice has been given on the intention to exercise the right. The Purchaser must cover the direct costs associated with returning the good, unless otherwise agreed or the Seller has not informed the Purchaser that he/she has to cover the return costs. The Seller may not set fees for the Purchaser’s use of the right to cancel.

The Purchaser may check or test the good in an appropriate manner in order to determine the nature, properties and function of the good without affecting the right to cancel. If the checking or testing goes beyond what is reasonable and necessary, the Purchaser may be responsible for any reduction in the good’s original value.

The Seller is obligated to pay back the purchase sum to the Purchaser without undue delay, and no later than 14 days after the Seller received notice on the Purchaser’s decision to exercise the right to cancel. The Seller has the right to retain the repayment until it has received the goods from the Purchaser, or until the Purchaser has documented that the goods have been sent back.

9 Delays and non-delivery: the Purchaser’s rights and time limit to make a claim

If the Seller does not deliver the good or delivers it late according to the terms of the parties’ contract, and this is not due to the Purchaser or to conditions on the part of the Purchaser, the Purchaser may, in accordance with Chapter 5 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase sum, demand performance of the contract, terminate the contract and/or demand compensation from the Seller, according to the relevant circumstances. For demands of remedy for breach of contract, notice should be given in writing for the purposes of documentation (e.g. by email).

Performance

The Purchaser may affirm the purchase and demand performance from the Seller. The Purchaser may not however demand performance if there is a barrier to performance the Seller cannot
overcome, or if performance would cause a great disadvantage or expense to the Seller that is out of proportion to the Purchaser’s interest in the performance. Should these obstacles be removed within a reasonable amount of time, however, the Purchaser may demand performance. The Purchaser loses his/her right to demand performance if he/she waits an unreasonably long time to make the claim.

Termination

If the Seller does not deliver the good at the time set for delivery, the Purchaser shall call on the Seller to deliver within a reasonable additional time frame for performance. If the seller does not deliver the good within the additional time frame, the Purchaser may cancel the purchase. The Purchaser may however cancel the purchase immediately if the Seller refuses to deliver the good. This also applies to cases in which delivery at the agreed time was a decisive factor in the conclusion of the contract, or if the Purchaser has informed the Seller that the delivery time is a decisive factor. If the item is delivered after the additional time frame set by the consumer or after the delivery time that was a decisive factor in the conclusion of the contract, termination must be asserted within a reasonable time frame after the Purchaser was informed of the delivery.

Compensation

The Purchaser may demand compensation for losses incurred as a result of the delay. However, this does not apply to cases in which the Seller can assert that the delay was due to obstacles outside the Seller’s control that could not have reasonably been foreseen at the time the contract was concluded, could not have been avoided or the consequences of which could not have been overcome.

10 Defective goods: the Purchaser’s rights and time limit to give notice

If the good is defective, the Purchaser must notify the Seller that he/she wishes to invoke the defect within a reasonable amount of time after the defect was discovered or should have been discovered. The Purchaser is always considered to have given timely notice if it occurs within two months after the defect was discovered or should have been discovered. Notice may be given no later than two years after the Purchaser took possession of the good. If the good or parts of it are meant to last considerably longer than two years, this deadline is extended to five years. If the good has a defect and this is not due to the Purchaser or to conditions on the part of the Purchaser, the Purchaser may, in accordance with Chapter 6 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase sum, choose between repair and replacement, demand a price reduction, demand that contract be terminated and/or demand compensation from the Seller, according to the relevant circumstances. Notice should be given to the Seller in writing.

Repair or replacement

The Purchaser may choose between having the defect repaired or the delivery of an equivalent item. The Seller may however oppose the Purchaser’s claim if carrying out the claim is impossible or causes the Seller to incur unreasonable expenses. Repair or replacement shall be performed within a reasonable amount of time. The Seller does not as a rule have the right to more than two attempts to cure for the same defect.

Price reduction

The Purchaser may demand a suitable price reduction if the good is not repaired or replaced. This means that that relation between the reduced and originally agreed price corresponds to the relation between the item’s value in defective condition and the condition according to the original contract.

If special circumstances call for it, the price reduction may instead correspond to the defect’s impact on the Purchaser.

Termination

If the good is not repaired or replaced, the Purchaser may also cancel the purchase in cases where the defect is not immaterial.

11 Seller’s rights in case of Purchaser’s breach of contract

If the Purchaser does not pay or otherwise fulfil his/her duties according to the contract and/or the law, and this is not due to the Seller or to conditions on the part of the Seller, the Seller may, in accordance with the rules in Chapter 9 of the Consumer Purchases Act, withhold the good, demand performance of the contract, terminate the contract and demand compensation from the Purchaser, according to the relevant circumstances. The Seller may also, according to the relevant circumstances, charge interest for late payment, a collection fee and a reasonable fee for uncollected goods.

Fulfilment

If the Purchaser does not pay, the Seller may affirm the purchase and demand that the Purchaser pay the purchase sum. If the good is not delivered, the Seller will lose its right if it takes an unreasonably long time to make the claim.

Termination

Upon significant non-payment breach or any other significant breach by the Purchaser, the Seller may terminate the contract. However, the Seller may not terminate the contract after the purchase sum has been paid. The Seller may also terminate the purchase if the Purchaser does not pay within a reasonable additional time frame for fulfilment set by the Seller.

Interest relating to late payment/collection fee

If the Purchaser does not pay the purchase sum specified in the contract, the Seller may charge interest on the purchase sum according to the Act Relating to Interest on Overdue Payments. In cases where payment is not made, the debt may be sent for collection after a warning has been issued, and the Purchaser may then be held responsible for fees according to the Act relating to Debt Collection and Other Debt Recovery.

Fees for uncollected, non-prepaid items

If the Purchaser fails to collect unpaid goods, the Seller may charge the Purchaser a fee. The fee shall at maximum cover the Seller’s actual expenses for delivering the good to the Purchaser. Purchasers under 18 years of age cannot be charged this fee.

12 Warranties

Warranties given by the Seller or manufacturer give the Purchaser additional rights beyond those mandatory rights he/she has by mandatory law. Thus, a warranty does not imply any limitation on the Purchaser’s right to give notice or make claims in case of delay or defect according to Sections 9 and 10.

13 Personal data

The Seller is the party responsible for handling collected personal data. Unless the Purchaser consents otherwise, the Seller may only obtain and store whatever personal data is necessary for the Seller to complete its duties according to the contract. The Purchaser’s personal data shall only be given to others if this is necessary for the Seller to fulfil the contract with the Purchaser, or in cases where this is required by law.

14 Conflict resolution

Claims must be directed to the Seller within a reasonable time frame in accordance with Sections 9 and 10. The parties shall attempt to resolve any disputes out of court. If this is not successful, the Purchaser may contact the Consumer Council of Norway for mediation. The Consumer Council may be reached on (+47) 23 400 500 or at www.forbrukerradet.no

Alle bestillinger på www.visitandalsnes.com er gjort gjennom Romsdal Booking, eiet av Romsdal Reiseliv og Handel (referert til som RRH).

Når du gjør din bestilling via Romsdal Booking, er det underforstått og akseptert at du har lest og forstått alle disse bestillingsvilkårene og aksepterer å overholde dem. Vær oppmerksom på at produktleverandører i de fleste tilfeller har også sine egne, tilpassede vilkår og betingelser. Disse fremgår i bookingprosessen.

Et grundig arbeid er gjort for å sikre nøyaktigheten av all produktinformasjon, markedsføringsmateriell og formidlingsprosessen. Romsdal Booking kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter.

Priser og betaling

Alle priser oppgitt i bookingsystemet på www.visitandalsnes.com er i norske kroner (NOK) inkludert moms og alle avgifter, med mindre noe annet oppgis i teksten. Det er i dag ingen turistskatt i regionen.

Betaling skjer ved hjelp av én av de aksepterte betalingskort / kredittkort for online booking, som er Visa og Mastercard.

Forhåndsbestilling

Kjøp kan gjøres via vår online booking på nettsiden www.visitandalsnes.com. Det totale beløpet må betales på forhånd når bestillingen er gjort. Kredittkortene som aksepteres er Visa og Mastercard. Din kontrakt er gjeldende fra den dagen betalingen er mottatt på bankkontoen.

Informasjon om e-handel

Du kan trygt handle på nettet gjennom vårt online booking system. DIBS Payment Services er Skandinavias ledende leverandør av sikre betalingsløsninger på nett. Sikkerhet og troverdighet er viktige stikkord for bedrifter som håndterer betalingstransaksjoner. Derfor har DIBS oppnådd VISA / MasterCard PCI sertifisering og vier sitt arbeid med å stadig forbedre sine sikkerhetsløsninger.

Spesielle ønsker

Har du spesielle behov eller ønsker, vennligst oppgi dette i behovsfeltet i bestillingsskjemaet. Produktet eiere vil gjøre sitt beste for å oppfylle kravene, men kan ikke garantere å gjøre det, og vil ikke bli holdt ansvarlig for eventuelle feil å gjøre det.

Kvittering

Ordrebekreftelsen kan skrives ut direkte fra nettsiden etter din bestilling, og kvitteringen er også sendt til din oppgitte e-post. Når betalingen med bankkortet er akseptert vil kortet bli belastet hele beløpet.

Romsdal Booking er teknisk ansvarlig for kjøp gjort gjennom www.visitandalsnes.com.

Endre din bestilling

For å endre en bestilling kontakt produktleverandøren direkte. E-postadressen finner du på ordrebekreftelsen.

Kansellering

Ved kansellering av kjøpet skal produktleverandøren motta en skriftlig melding om dette innen rimelig tid. Hvis du ønsker å annullere kjøpet ditt må du sjekke ut leverandørens avbestillingsregler. I bestillingsprosessen har du lest og akseptert vilkårene for det valgte produktet. Hvis det ikke tydelig fremgår spesielle betingelser knyttet til produktet vil denne hovedregelen gjelde:

 • Avbestilling mer enn 30 dager før startdato = et gebyr på kr 200.
 • Avbestilling mellom 30 og 14 dager før startdato kunden vil få 75% av kjøpesummen refundert.
 • Kansellering av opphold 7 – 13 netter før startdato kunden mottar 50% av kjøpesummen.
 • Dersom avbestilling skjer mindre enn 7 dager før startdato, eller i tilfeller der kunden ikke møter opp blir det ingen refusjon av beløpet.

Oppsigelsen må sendes direkte til leverandørens e-post adresse. Du finner e-postadressen på ordrebekreftelsen.

Force majeure

Romsdal Booking planlegger å utføre aktivitetene som annonsert, men på grunn av flere forhold som kan påvirke turene må man ta enkelte forbehold. Hvis en tur blir forandre eller kansellert på grunn av spesielle omstendigheter som skyldes vær eller natur, tekniske problemer, etc. vil du bli informert om dette så snart som mulig. Hvis det ikke er mulig å sette opp et fullverdig godt alternativ, og resultatet er en avlyst tur/aktivitet, vil du ha rett til full refusjon av utbetalinger til Romsdal Booking.

Romsdal Booking kan ikke bli holdt ansvarlig hvis sightseeing, fotturer eller fiskeopplevelser ikke har vært gode på grunn av værforholdene. Romsdal Booking kan ikke holdes ansvarlig for aktiviteter, som i visse tilfeller er en del av en pakke, blir avlyst på grunn av forhold utenfor vår kontroll.

Hvis Romsdal Booking kansellerer din tur, vil Romsdal Booking ikke være ansvarlig for eventuelle utgifter som kan ha oppstått som et resultat av din reservasjon.

Hvis du ikke er i stand til å delta i aktiviteten på grunn av sykdom eller skade, eller andre hindringer som kan oppstå, er ikke Romsdal Booking forpliktet til å tilby alternative aktiviteter for deg. Det blir heller ingen refusjon. I slike tilfeller viser vi til reglene for avbestillinger.

Din egen risiko

Du må være sikker på at du har forsikring som dekker din planlagte aktivitet fra det tidspunkt bestillingen er gjort gjennom Romsdal Booking. Din forsikring må dekke opp for hele tidspunktet du gjør nytte av produktet, samt reisen til og fra, og personforsikringer. Du må sikre at du har tilstrekkelig dekning for kostnader ved helsehjelp i tilfelle det oppstår en medisinsk nødsituasjon.

Du forstår og aksepterer risikoen forbundet med å delta i eventuelle actionfylte aktiviteter. Du deltar på eget ansvar og risiko.

Romsdal Booking er ikke ansvarlig for følgende;

 • Vær eller andre uforutsette eller uunngåelige forhold
 • Sykdom, skade eller dødsfall inntruffet på en tur
 • Tap av personlige eiendeler

Dersom du har spesielle medisinske behov, allergier eller spesielle matbehov er det ditt eget ansvar å informere oss om dette ved booking.

Angrerett

Lov om Angrerett kapittel 5 §19 henviser til begrensningene i Angrerettloven. Punkt b sier at „Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selger ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom“. Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom gjelder alle produkter som overnatting, utflukter, transport og aktiviteter som selges gjennom Romsdal Booking. Det henvises i stedet til de avbestillingsregler som gjelder.

All bookings at www.visitandalsnes.com are made through Romsdal Booking, owned by Romsdal Reiseliv og Handel (referred to as RRH).

When making your booking through Romsdal Booking, it is implied and accepted that you have read and understood all of these booking conditions and agree to abide by them. Please note that the product suppliers in most cases also has their own, customized terms & conditions.

While a lot of effort has been made to ensure the accuracy of all of the information, advertising material for the products, Romsdal Booking cannot be held responsible for any inaccuracies.

Prices and Payment

All prices quoted in the booking system at www.visitandalsnes.com are in Norwegian kroner (NOK) including VAT and all taxes, unless something else clearly stated in the text. There is currently no tourist tax in the region.

Payment takes place using one of the accepted payment cards/credit cards in online booking, including Visa and Mastercard.

Booking in advance

Booking can be made through our online booking on the website www.visitandalsnes.com. The total amount must be paid in advance when the booking is made. The credit cards accepted are Visa and Mastercard. Your booking contract begins on the date your payment is received on the bank account.

Information about ecommerce

You can safely shop online through our online booking system. DIBS Payment Services is the leading Scandinavian online payment service provider. Security and credibility are important keywords to companies handling payment transactions. Hence, DIBS has achieved VISA/MasterCard PCI certification and devotes its efforts to constantly enhancing its security solutions.

Requests

Do you have special needs or requests, please indicate this in the Special request-field in the booking form. The product owners will try their very best to meet the requests, but cannot guarantee to do so, and will not be held liable for any failure to do so.

Booking receipt

The order summary can be printed directly from the website after your booking, and it is also sent to your e-mail as a receipt. Once the booking is confirmed the credit card payment is accepted, and the card will be charged the full amount.

Romsdal Booking is technically responsible for purchases made through www.visitandalsnes.com

Change your booking

To change a booking contact the vendor directly. The e-mail can be found on the order confirmation.

Cancellation

In case of cancelling a booking the product vendor should receive a written notification within a reasonable time. If you wish to cancel your purchase, please check out the vendor’s cancellation policy. In the booking process you have read and agreed to the terms and conditions for the chosen product. If no custom terms and conditions are described in the booking form for the product, this general rule will apply:

 • Cancellation more than 30 days before the start date = a fee of NOK 200.
 • Cancellation between 30 and 14 days before the start date the customer will get 75% of the purchase price refunded.
 • Cancellation of stay 7 – 13 nights before start date the customer receive 50% of the purchase price.
 • If the cancellation is made less than 7 days before start date, or in cases where the customer does not show up there will be no refund of the amount.

The cancellation must be sent directly to the vendor’s e-mail address. You find the e-mail address on the order confirmation.

Force majeure

RRH will plan to carry out the activities as advertised, however due to the nature of the trips, the itineraries have to remain flexible. If a trip is likely to be changed or cancelled under special circumstances caused by weather or nature, technical problems, etc. you will be informed as soon as possible. If it is not possible to set up an adequate alternative, and the result is a cancelled trip/activity, you will be entitled to a full refund of any payments made to Romsdal Booking.

Romsdal Booking will not be held responsible if sightseeing, hiking or fishing days are lost due to weather conditions. Romsdal Booking cannot be held responsible for activities being a part of the trip gets cancelled due to conditions out of our control.

If Romsdal Booking cancels your trip, Romsdal Booking will not be liable for any expenses which may have incurred as a result of your booking.

If you are not able to participate in the activity due to illness or injury, or any other obstacles that may occur, then Romsdal Booking is not obliged to offer alternative activities for you. There will be no refund. In this case we refer to the rules for cancellations.

Your own risk

You must ensure you have insurance to cover your activity booking from the date the booking is made through Romsdal Booking. Your insurance must cover you for all of the trip, as well as travel and personal insurance. You must ensure you have adequate cover for cost of health assistance in the event of a medical emergency.

You understand and accept the risks involved with the activities of your trip. You understand and accept the risks involved with participating in action based activities. You participate at your own risk and responsibility.

Romsdal Booking is not liable for the following;

• Weather or any other unforeseeable or unavoidable conditions

• Illness, injury or death sustained on a trip

• Loss of personal belongings

If you have any special medical needs, allergies or dietary requirements it is your own responsibility to inform us at the time of booking.

Withdrawals

Lov om Angrerett Chapter 5 §19 addresses the limitations of consumer law. In Norwegian phrase point b says that „Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selger ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom“. Practically this means no withdrawals for all individual services delivered at a specific date or within a specific period of time, and thus applies to all products like accommodation, excursions, transport and activities sold by Romsdal Booking.

logo

You are invited to visit a completely genuine region, where you can experience unique treasures from the fjord by Åndalsnes through the genuin landscape of Romsdalen, to Lesja, Dombås and Dovrefjell National Park, or Trollstigen. Visit museum, church, wild reindeer center, or an old watermill in action. Participate in activities, taste local food, and learn more about local history and culture in this scenic area.

Rauma_Railway_Leif Johnny Olestad 2014 (28)_1
Rauma Railway – Photo: Leif Johnny Olestad

cruise pass

 Cruise experiences Rauma – Lesja – Dovre is a cruise network cooperation between:
©Leif J Olestad-Trollveggen-tog
Raumabanen Rail Line to Bjorli / Dombås and return

Lonely Planet voted the Raumabanen Rail Line to be the most beautiful train journey in Europe. Highlights are the beautiful waterfalls, the emerald river Rauma, the famous Trollveggen rock face, mount Romsdalshorn and Kylling bridge.

www.nsb.no

Heidi-Beate, Trollveggen Besøkssenter (84)Trollveggen Visitor Center

Stretching 1800 m into the sky, Trollveggen is a famous landmark in Norway. The 1000 meters vertical drop, even with a 50 m overhang, has mad this mountain to an attractive mountain for base jumpers from all over the world. The visitory center is located right under the Trollveggen, in overwhelming surroundings. Inside the visitor center you’ll find a nice cafeteria, souvenir shop and a modern auditorium showing the spectacular film about the history of Trollveggen. This is an absolutely must-see attraction when you are in Åndalsnes. www.visit-trollveggen.com

lesja bygdemuseumLesja Bygdemuseum

Lesja Bugdemuseum, by Lesja Church, is a traditional inland farm consisting of 12 buildings dating from the 18th and 19th century and portrays local inland culture, working life and living conditions from this time. New exhibition about wild reindeer and hunting wild reindeer. Salesexhibits by local artists, sale of coffee and traditional bakery goods. www.gudbrandsdalsmusea.no

Norsk Villreinsenter, HjerkinnNorsk Villreinsenter 

At the Norwegian Wild Reindeer Center you can see reconstructed pitfalls, falcon traps and fox traps and learn about thousands of years of trapping and cultural history in Norway. The center is located in the middle of the wildest mountain area. This area is covered by some of the largest national parks in Norway. Huge parts of the area has become a landscape-protected area. The wild reindeer of Dovrefjell and Rondane are the last of the original mountain reindeer of Europe. www.nvs.villrein.no

viewpoint SNØHETTA ©K_JacobsenViewpoint Snøhetta

Closer to the wild you can hardly get. The area provides a wide and varied selection of plants and birds, in some cases some very rare species. It is in these area flocks of reindeer have roamed since time immemorial and reindeer hunting is a tradition, part of everyday life for the locals. Moskus calves were introduced to Dovre in the early 1950’s. The moskus have thrived in the mountains and the stock has now increased to over 200 animals. The highest mountain, Snøhetta, rises majestically in the distance. Watch the film from the viewpoint here!          www.nvs.villrein.no

Sagelva Hydropowerstation (21)Sagelva Vasskraftsenter

Sagelva hydropower center tells the story of how the water energy has been exploited for over 300 years. The center shows three different types of water mills. The forces of flowing water and methods for exploitng the power impress the visitors. Located in the most beautiful wooded environments. Taste the delicious, local produced waffles. www.sagelva.net

41132_Friluftslek_AS_Stand_Up_Padling__SUP__p__Ist_3Friluftslek

The ultimate outdoor shop located in Åndalsnes town center. The store to visit for all nature lovers and adventure seekers. Organizes unique adventure experiences for companies, groups and individuals in the Romsdal nature. www.friluftslek.no

hjerkinnhusHjerkinnhus Hostel

The nearest neighbour to Viewpoint Snøhetta. Norsk Villreinsenter is located across the yard. Serves delicious local food, with a taste of the wild. Arranges musk ox safaries and guided tours. www.hjerkinnhus.no

frichskafeteria3Frich’s Cafeteria

The cafeteria in Dombås offers good, local and traditional food in pleasant surroundings. Children’s menu, and disbled friendly. Free WIFI access, and computers available for the guests.

0002-vengedalsrennetVeøy Buss

The bus company located in Åndalsnes. The company operates a number of routes in Romsdal, and is heavily involved in the tourist transportation in the area during the season. www.veoy.no

lesja innkjøpslagLesja Innkjøpslag

Lesja Innkjøpslag operates both Bygger’n Lesja and Felleskjøpet store. The company is organised as a cooperative, and the farmers in the village own the shares.

Dovre kommuneDovre municipality

Nature in the Dovre area has played an important part in the history of conservation in Norway. 73% of the Dovre municipality is national parks and protected areas with a rich and valuable plant and animal life. You will find a wide selection of accommodation and activities in our county. The landscape around Dovre features both rolling hills, easily accessible, and high, rugged Mountains, deep valleys and glaciers. www.dovre.kommune.no

lesjaLesja municipality

The mixture of spectacular mountain scenery and cultural landscapes make Lesja a paradise for outdoor activities. The biodiversity is unique: wild reindeer, musk oxen, wolverines, lynx, rare mountain plants and beautiful rivers. More of Lesja belongs to national parks than any other municipality in southern Norway. www.lesja.kommune.no

Velkommen til Romsdalen!

Toppene venter.

Loading…

Loading…

Friluftslek, våre lokale fjellgeiter og eksperter på Romsdalen, fjellene og elvene i området, guider deg hele turen over Romsdalseggen, Norges flotteste fjelltur. Gå ikke glipp av denne fantastiske fjellturen krydret med guiding og gode historier. Se tilbud her!

_62

 

 

mannen
Gavekort for lokal handel i Rauma

Velg blant et stort utvalg feriehus, hytter, campingplasser, rom og leiligheter, gjestehus og hotell.
Naviger deg rundt på kartet, og klikk på ønsket markør for å få opp mer info om overnattingen.

Choose between a wide range of holiday homes, cabins, camping sites, rooms, apartments, guesthouses and hotels.
Navigate in the map, and click on the markers to get more information about the accommodation.

Du får mange fordeler av å være medlem i RaumaHandel Kundeklubb!

Innmelding er gratis, samtidig får du tilgang til eksklusive kuponghefter flere ganger i året med de beste tilbudene hos butikkene i Rauma. Les mer om hvordan du bruker kupongene her.

Medlemskapet sikrer deg tilgang på alle fremtidige kuponghefter som blir sendt ut ved ulike arrangement gjennom året, og som kun medlemmer kan benytte seg av. Du kan motta inntil 4 SMS i måneden med de beste tilbudene fra de spennende butikkene våre!

Det er gratis å registrere seg, og det er ingen forpliktelser.

Meld deg inn i kundeklubben her!

 

 

The region of Romsdal is considered to have some of the best ski touring areas in Europe, offering steep mountains, great views and long downhill runs!

The season starts with the snow ! In the period from November to February the day`s are short , daylight comes around nine in the morning ,and it gets dark around five in the afternoon. Skiing at this time starts early in the morning. In May Trollstigen road opens, this will extend the ski season and you still have easy access to the summits.

Romsdalen offers several opportunities for skiing and winter activities with easy access to attractive areas from winter-open mountain roads. Choose between cross country skiing along tracks, dog sledding, ice climbing , ski & sail or different courses. In Romsdalen you will find the professional guides who knows about the local conditions, where to find the best snow and can lead you to the areas with the very best of skiing in Romsdalen!

In the period September 1st to spring next year the Tourist Office will not always be able to meet your enquiries immediately. Please send us an e-mail: info@visitandalsnes.com, and we can contact you.

The Tourist Office in Åndalsnes is situated in Jernbanegata 1. The Rauma Railway terminates at Åndalsnes, and located in the same building you will find NSB, Taxi and bus station and lockers for luggage.

We can help you find accommodation in hotels, camp sites, cabins, youth hostel, holiday houses, private rooms or

Contact info:
Tel. +47 71 22 16 22

E-mail: info@visitandalsnes.com

image
Velkommen til en god Black Friday handel på Åndalsnes!

(mehr …)

Ved å registrere deg som medlem i kundeklubben RaumaHandel innen 22. oktober kan du bli med i trekning av et Mannen-gavekort til en verdi av 5 000,- kroner!

Det du trenger å gjøre er å gå inn på denne linken og fylle ut noen enkle opplysninger:

https://webforms.bstcm.no/raumahandel-kundeklubb

Du får umiddelbar tilgang til alle fordelene som medlem i kundeklubben. Les mer om kundeklubben her.

vinn_gavekort2

Vennligst fyll inn feltene og trykk send:

Photo: Måna Camping, Måndalen
Photo: Måna Camping, Måndalen

Romsdalsfjorden is one of the cleanest and most species-rich fjords in Norway. 68 species have been recorded in the fjord, and the . Overall several hundred kilometers of coastline with many great fishing spots around Romsdalsfjord. The most common fish is the energetic fighting pollock. Fish weighing more than 10 kilos are not uncommon during the season. The fishermen can also enjoy the good catches of cod, mackerel, redfish, wolffish, tusk, halibut, monkfish, whiting, herring, flatfish, ling, hake and more.
The main part of the fjord stretches from Molde municipality in north to Åndalsnes and the fjords between the steep mountainsides. The second part, Langfjorden extends to Eresfjord and Eidsvåg. This area also has two popular fjords for fishing; Rødvenfjorden and Eresfjord.

Photo: Måna Camping, Måndalen
Photo: Måna Camping, Måndalen
Photo: Saltkjelsnes Camping
Photo: Saltkjelsnes Camping, Rødven

Where to stay?

We can reccommend some great places to stay that provides a great fishing atmosphere, so you can enjoy thrilling days in Romsdalen.

Some camp sites and holiday house owners have specialized their products and facilities to meet the fishermens requirements, to make sure they will have their best fishing experience here in Romsdalen. The camp sites offers high-standard accommodation, boats, berth, modern gutting shed, big freezers. Here is a list of the best places to stay for your fishing holiday by the Romsdalsfjord:

Måna Camping, Romsdalsfjorden
Måna Camping, Måndalen

Saltkjelsnes Camping, Rødven
Saltkjelsnes Camping, Rødven

Fagervik Camping, Romsdalsfjorden
Fagervik Camping, Romsdalsfjorden

Lensmannsgården, Innfjorden
Lensmannsgården, Innfjorden

Bilde2
Fiskerhytta (Fishermen’s Cabin) Isfjorden

Mittet Camping, Langfjorden
Mittet Camping, Langfjorden

Trollstigen er stengt for vinteren.

se Vegvesenet for oppdaterte veimeldinger.

trollstigen9_1

Bussen til Vengedalen har sin siste ordinære kjøring fredag 30. september. Vi har valgt å utvide til og med lørdag 1. og søndag 2. oktober i første omgang. Værmeldingen for lørdag er noe usikker. Det kan bli snø på toppen av Romsdalseggen, og vi ber alle vise varsomhet. Godt fottøy = fjellstøvler. Hansker og lue er nødvendig. Gjør en grundig vurdering før du fortsetter turen helt til topps hvis det er nedbør.

Brosjyren beskriver to varianter av turen, der du enten får med deg hele, eller bare siste del av selve Romsdalseggen.

Blir været for dårlig finnes det en tryggere variant, i retning Kaffikjelbua, på baksiden av Romsdalseggen. Videre fra Kaffikjelbua følger du skilting mot Nesaksla og Åndalsnes. Det er ikke anbefalt å gå opp til toppen av Romsdalseggen i det hele tatt hvis det er dårlig vær og dårlig sikt. Terrenget er glatt og farlig ved sludd og temperatur ned mot frysepunktet. All ferdsel skjer på eget ansvar.

Billetter må kjøpes på forhånd, se nederst på siden!

Her kan du parkere i Åndalsnes sentrum.

romsdalseggenbussen

Loading…

The beautiful location between majestic mountains, combined with outstanding fishing in the fjord, makes Måna Camping to a fisherman’s paradise. Expect hours with fishing action on the fjord. Romsdalsfjord is considered being one of Norway’s cleanest, with a rich population of different fish species. Facilities include a fish cleaning shelter and deep freeze on site. Stay in a comfortable cabin with private kitchen and bathroom.
Måna Camping is an all-around fishing resort providing great opportunities for nature watching, hiking, playing on the beach, and magic moments by the bonfire.
Season from April to November.
Price from 6,000/week based on a party of 4 people.

The last ordinary bus departure to Vengedalen is on Friday, September 30. We have set up extra departures Friday 7th, Saturday 8th, and Sunday 9th, in the first place. The weatherforecast for Saturday is unpredictable. It can be very wet, and maybe snow on top of Romsdalseggen, so please take your precautions. Solid hiking boots are a must. You should wear gloves and a warm cap. You should consider to choose the safest route based on the changing weather you’re facing. Avoid the top of Romsdalseggen ridge in snowfall.

Read instructions in the brochure. Please notice that the brochure describes two variants of the hike, one on top of the edge all time, and one that partly include the edge. But if the weather turns bad it is strongly reccommended to avoid the top of the Romsdalseggen ridge. The terrain is slippery and dangerous when it’s raining, snowing or the air is moist and the temperature is around zero degrees. Hiking on top of the ridge will be at your own risk.

If the weather turns bad it is a much safer option to choose the path towards Kaffikjelbua, in low terrain, on the rear side of Romsdalseggen. From Kaffikjelbua you continue a marked path, and follow the signs towards Nesaksla and Åndalsnes.

Tickets can be purchased at the bottom of this page. About the parking rules in Åndalsnes town.

 

 

Loading…

Soon information about booking will appear here.

 

 

skorgedalen_05
Rauma Skisenter ligger kun 15 min fra Åndalsnes. For å komme til skisenteret kjører du Skorgedalsvegen, skiltet Skorgedalen på fv 64 mellom Isfjorden og Torvika. Her er glimrende utgangspunkt for skitur på fjellet, alpint og et Telemar og med et eget skitrekk. Skorgedalen har oppkjørte turløyper og flotte muligheter for toppturer. Skarven og Smørbotntind er populære fjell med flott nedkjøring, eller ta trekket opp og gå den nydelige turen over Strandafjellet. Familievennlige løyper og utfordringer til de som ønsker det.ÅNDALSNES, SKORGEDALEN, STRANDAFJELLET, VINTER, SKI, FOTO H. BAKKEÅNDALSNES, SKORGEDALEN, VINTER, SKI, FOTO H.BAKKE

<iframe src=“https://player.vimeo.com/video/59359336″ width=“640″ height=“360″ frameborder=“0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

For priser og praktisk oppdatert informasjon besøk Rauma Skisenters hjemmeside.

Ved Rauma Skisenter har det også blitt et helt nytt skredsenter der alle som ønsker det kan prøve ut søkeutstyr. Les artikkelen her!

Det er satt opp fire flotte gapahuker med bålpanner ved skibakken som er til fri benyttelse. Skibakkene er brede og fine og innbyr til skileik og moro for alle aldersgrupper.

20150118_132846_1

 

Romsdal.com offers descriptions,photos,maps and downloads to 421 hikes in Romsdalen , 14 bike rides og 85 suggestions for skiing in prepared tracks, off piste and summit tours.
Maps and tracks : Romsdal.com

E-mail: Romsdal.com

Bestill Turkart for Romsdalsfjella

Trollstigen Road (route 63) is closed during the winter due to the snow conditions. It will remain closed until late spring. For updated information about route 63 look at the Statens vegvesen webpage.

Trollstigen Road was opened in 1936. The old historical path, Kløvstien, and finally the road has been an important trade route, connecting the south west and the northern part of the region. The construction of the road was a huge step forward, allowing people on the other side of the mountain to use vehicles to get to Åndalsnes – an important marketplace for traders, farmers and textile industry for centuries.

Trollstigen Road, being a part of The Golde Route, was in 2012 given status as a National Tourist Road.

More tourist information about Route 63 – Trollstigen on: National Tourist Routes in Norway

Trollstigen – the route 63 – is a dramatic and exciting experience. The road twists through 11 hairpin bends as it climbs up to Stigrøra (858 metres above sea level). The road is cut into the mountain and built in natural stone. An impressive bridge in natural stone carries the road across the Stigfossen waterfall. At the top you’ll find two spectacular viewpoints, and a new cafe that opened summmer 2012.

October 28, 2016

Trollstigen road is closed due to heavy rainfalls and snow. It will remain closed inntil the weather conditions turn better.

Please check Vegvesenet webpage for the latest updates.

trollstigen9_1

Experience skiing from mountain to fjord in the amazing mountains of Romsdalen on the West coast of Norway.

FJELLGUIDE.NO is a Norwegian guide company who operates in Norway and in the Alps. We offer guided trips and courses for groups and individual clients. In Norway we have specialized in ski touring and climbing trips in Romsdalen and on the west coast.

Puddereventyret i Romsdalen – Ekte skikjøring fra fjell til fjord!

Høyt kvalifiserte, lokalkjente og erfarne vegledere, som tar med sine gjester på rett sted, til rett tid!

FJELLGUIDE.NO er et guidefirma som tilbyr fjellføring og kurs i Norge og Alpene. Alle guiden vi bruker er tilknyttet NORTIND og det internasjonale fjellførerforbundet IFMGA. I Romsdalen har Fjellguide.no spesialisert seg på guidede skiturer, skredkurs og toppturkurs om vinteren og guidede klatreturer på sommer. Se mer på våre nettsider.

Skredkurs 2 dagers

Skredkurs 3 dagers

 

 

Velkommen til et sjarmerende hus midt i den vakre fjellverdenen i Romsdalen. En helt rå natur, med fantastiske turmuligheter venter like utenfor døra.

I flotte omgivelser, omgitt av noen av Romsdalens mest kjente fjell, ligger Huset på Svaa. Stedet er et eldorado for naturinteresserte og de som søker et aktivt friluftsliv.

Legg vinterferien din til Dalsbygda i Isfjorden!

Romsdalen er et paradis om vinteren. Her kan du få mye moro på ski, tilpasset alle ferdigheter. I Isfjorden er det oppkjørte skiløyper for de som ønsker å gå langrenn. 25 minutter unna finner du Rauma Skisenter, som inviterer til skileik for hele familien. Mange populære toppturfjell er bare en kort biltur unna. Vi formidler gjerne kontakt med profesjonell skiguide.

Her finner du fred og ro, samtidig som du har de flotteste turområdene like utenfor døra. Huset består av 5 soverom med sengeplasser til 9 voksne og 1 juniorseng (180 cm), barneseng tilgjengelig på forespørsel. Det er et romslig hus med 2 stuer og 2 bad, som gjør dette til et perfekt sted for storfamilien, venner eller 2 familier. Varmepumpe og 2 vedovner sørger for god oppvarming.

Priser

Alle priser i NOK.
Lengde på opphold
1 – 4 personer
5 – 9 personer
Helg
4000
5000
Uke
6500
8000

Prisen inkluderer sengetøy og håndkle.

Avreisevask etter avtale 900.

I området finner du flere flotte turstier som leder til skjønne naturperler. I flere fjellvann kan du fiske (med fiskekort), bade, og noen steder er det båt tilgjengelig, og en åpen dagsturhytte. For bedre oversikt over turmulighetene i området besøk turportalen i Rauma.

Send oss gjerne din forespørsel:

 

 

Loading…

Beside the Romsdalsfjord, in beautiful nature surroundings and with a fantastic view to Romsdalen’s majestic mountains, you find this charming gem of a house.

Nyheim – enjoy a lovely holiday by the Romsdalsfjord!

Nyheim is a spacious house which has preserved the original old style. It is situated in beautiful Romsdal, by the Romsdalsfjord, with a great view over to Åndalsnes town. The last years the house has been through an extensive restoration, and has become a modern holiday home with all facilities. But the house has kept its style and charm.

The beautiful surroundings invite for outdoor activities summer and winter. It’s a great place to stay if you’d like to take day trips, go hiking in the mountains, go fishing in the fjord and just relax and explore the area.

Nearby you find some of Norway’s most famous attractions like Trollstigen, Trollveggen, Rauma Line, Romsdalseggen and Rampestreken. You can read more about the attractions in the area here. Within a 10 minutes drive you’ll find the popular ski resort Skorgedalen. Grocery store in Isfjorden, 7 – 10 minutes away.

Would you like to rent Nyheim, please send us an inquiry:

Kjøp billetter til Romsdalseggenbussen og utflukter gjennom Romsdal-booking her.

 

Romsdalseggenbussen

Romsdalseggenbussen kjøres hver morgen fra 1. juli til 30. september. Avreise kl 09:30 fra Åndalsnes Skysstasjon. I tidsrommet fra 15. juli til og med 16. august kjøres det også ettermiddagsbuss til Vengedalen kl 14.00.

Dette åpner for muligheten til å starte fjellturen fra Åndalsnes og gå motsatt vei og bli med bussen tilbake fra Vengedalen kl 14:30. Husk å beregne minst 8 timer på turen over fjellet.

 

Like ved Romsdalsfjorden, i naturskjønne omgivelser og med den flotteste utsikt til kjente fjelltopper finner du det sjarmerende feriehuset Nyheim.

Nyheim – nyt en herlig ferie ved Romsdalsfjorden!

Nyheim er et stort hus i gammel stil, beliggende på andre siden av fjorden for Åndalsnes, i vakre Romsdal. Huset har vært gjennom en omfattende oppussing, og fremstår nå som en komfortabel fritidsbolig med sjarm og varme. Dette er vårt ferieparadis som vi reiser til både på helger og i ferier, hele året. Nå vil vi gjerne dele dette vakre stedet med andre og leier derfor ut på helge- og ukesbasis.

Stedet

Feriehuset ligger midt i vakker natur med gode muligheter for turer sommer som vinter. Fint utgangspunkt for turer til som Romsdalseggen, Kirketaket, Romsdalstrappa og Rampestreken. Det er kort vei til alpinsenter i Skorgedalen. Det er dagligvarebutikk i Isfjorden ca 7-10 min unna med bil.

Ønsker du å leie Nyheim, send oss en forespørsel

Welcome to a charming house between the beautfiul mountains in Romsdalen, with the best hiking possilities right on the doorstep.

The charming Svaa holiday house is situated in beautiful surroundings, among some of the most famous mountains in Romsdalen. The area attracts nature lovers and mounatin hikers from all around the world. This is a perfect place to stay if you’d like to explore Romsdalen with all the famous attractions, and also take day trips to the Atlantic road, Geiranger and Ålesund.

Choose to take your winter holiday at Svaa holiday house in Isfjorden!

Romsdalen is a paradise in winter. Here you can get a lot of ski fun, with all kind of winter activities tailormade for all ages and skills. In Isfjorden you find cross country ski trails, and about 25 minutes car ride away you find Rauma Skisenter ski resort. For ski touring there are many mountains to choose between. WE can set you in contact with a professional ski guide if you like.

In our place you find peace and harmony, and right outside the door you have many opportunities for great hike expereinces. The house is a cosy and comfortable house in old style. The house has 5 bedrooms with beds for 9 adults and 1 junior bed. Extra bed for children is available. It’s a spacious house with 2 living rooms and 2 bathrooms, which makes this place perfect for a big family, good friends or two families.

Prices

All prises in NOK.
Length 
1 – 4 persons
5 – 9 persons
Weekend
4000
5000
Week (7 days)
6500
8000

Prices includes bed linen and towels.

Final cleaning can be ordered on request. NOK 900.

 

Please, feel welcome to send us your request:

Information about what to see and do on a cruise-visit to Åndalsnes.

Trollstigen, Åndalsnes
Trollstigen road bends up the steep mountainside throug 11 hairpin bends. The scenery is overwhelming and may set your pulse racing a bit. The platform has viewing points in different levels, suitable for both the brave and the cautious visitor.

Some of the most famous landmarks in Norway are located near Åndalsnes. Trollstigen, Trollveggen, Romsdalshorn, Raumabanen are all highlights in the area, and attract thousands of visitors to Åndalsnes every year. Romsdalen valley and the surrounding mountains offers great recreational opportunities for anyone looking for unspoiled nature. Lush valleys, green rivers, precipitous mountains and view points guaranteed to make you dizzy. In the mountains you find several stunning hiking routes, ranging from gentle walks to extreme climbing routes.

The national park Reinheimen is one of Norway’s newest national parks. Established because of its reach animal life. It is the home of the last habitats of wild reindeers in Europe. It stretces from Trollveggen in north and covers a large area, including Romsdalen all the way up to Dombås.​

Romsdalstrappa, Romsdalen, foto Matti Bernitz (15)
Romsdalstrappa, Åndalsnes, foto Matti Bernitz

The nature is wild and beautiful, and the people living here are spending much of their spare time living an active outdoor life. Children from early pre school age are used to hike and eat their lunch by the bonfire, as the teachers often take the pupils out for outdoor lessons. In the weekends…, you guessed right, the families are out skiing, hiking, fishing and so on..The municipality has a slogan: „The world’s best municipality for nature-loving people!“ When you live here it’s hard not to agree on that.

collage_20160128231727694
Information about Åndalsnes town. Where to shop, nice places to see and practical information.

collage_20160128234324606_20160205151102202
Take a seat on the Rauma Line through a wild mountain landscape, along the green Rauma river, and Reinheimen National Park. Experience the wildlife, taste the local food and learn about the cultural heritage.

Tindelykke ist ein Ferienhaus mit einem wunderbaren Blick über den Romsdalsfjord und auf viele von den größten Bergen in dieser Gegend.

TINDELYKKE
Ist ein Ferienhaus mit einem wunderbaren Blick über den Romsdalsfjord und auf viele von den größten Bergen in dieser Gegend. Es ist sowohl für Sommer- als auch Winteraktivitäten ideal gelegen.
Wir möchten Ihnen gerne die besten Orten zeigen zum Schifahren, Wandern, Rad fahren, Kanu fahren, Angeln, und so mehr, …. oder nur zum erholen.

Wir bieten ein komfortables, voll eingerichtetes Ferienhaus mit Platz für bis zu 6 Personen. Von dem Wohnzimmer aus haben Sie einen tollen Blick über den Fjord, und gegenüber erheben sich hohe Berge wie der Romsdalhorn, Vengetinende und Store Trolltind.

Tindelykke ist ein Gasthaus das liebevoll geführt wird von einer Familie. Sie wird Sie stets herzliches willkommen heißen. Das Ehepaar ist sehr hilfsbereit und sind in der Lage Ihnen für Ihren Urlaub zu beraten um das Beste aus ihren Urlaub zu machen.

Ihre Gastgeber, Erwin Barents, ist ein aktiver Bergtour-schifahrer und führt einige von den besten Bergtouren in der Romsdalregion. Auerdem führt er auch Stand up Paddle touren. Geboren in den Niederlanden, folgte er seinem Herzen um seinem Traum zu erfüllen in ‚einer der Welt besten Plätze für Naturfreunden‘. Er bietet Ihnen individuelle Touren an und begleitet Ihnen auf Wünsch gerne beim Entdecken der schönsten Plätze in der Region.

Außerhalb das Ferienhauses gibt es zusätzlich volgende Angebote, so wie:
– Abholen und bringen von Bahnhof Åndalsnes, oder Molde Flughafen.
– Verleihen von Schi-Zubehör, Lawinen Sicherheitspaket, Steigeisen, Schneeschuhen usw
– Frühstck und Lunchpaketen
– Lieferung Fahrkarten für Bus nach Romsdalseggen
– Führung bei Touren Romsdalseggen und viele anderen Bergen
– Führung bei Stand up Paddle Touren
– E-Bike Verleih
– Freie Kanufahrten
– Angelscheine

Willkommen in Tindelykke!!

Updated time tables for route 681 between Åndalsnes and Alesund. Valid until December 10th, 2017.

Updatet time tables for route 420 between Åndalsnes and Molde. Valid until May 1st 2017.

Oppdaterte rutetider for rute 681 mellom Åndalsnes og Ålesund. Gyldig til 10.12.2017.

I tiden 1. september fram til våren er vi ikke alltid til stede på kontoret. Send oss en mail til info@visitandalsnes.com, og vi kontakter deg.

Turistkontoret på Åndalsnes finner du i Åndalsnes Skysstasjon, som ligger i Jernbanegata 1 på Åndalsnes. Skysstasjonen er endestasjon for Raumabanen, i samme bygning finner du også info om tog og buss og Rauma Taxi. Skysstasjonen har også bagasjeoppbevaring for de reisende.

Vi formidler overnatting til regionens hotell, campingplasser, hytter- og feriehus, gjestegårder og privat innkvartering. Vi har brosjyremateriell, gratis internett, salg av postkort, frimerker, turkart m.m.

Kontaktinfo:
Tlf: +47 71 22 16 22
E-post: info@visitandalsnes.com

Oppdaterte rutetider for bussrute 420 mellom Åndalsnes og Molde. Gyldig fram til 1. mai 2017.

Bussen korresponderer med tog.

Loading…

Stay by the foot of Trollveggen, Europe’s highest vertical mountain cliff. Trollveggen camping offers cabins, a modern apartment, and spots for campers, caravans and tents in beautiful surroundings. obil-, caravan- og teltplasser in beautiful surroundings in the heart of Romsdalen valley.

Welcome to Trollveggen – a majestic mountain experience! 

You find us by the foot of Norways highest vertical mountain cliff. The camp site has a beautiful location, surrounded by towering mountain peaks like Trolltindene and Romsdalshorn, with Rauma river next to.Trollveggen Camping

 

Trollveggen camping

We can offer you facilities like:

 • 4 high standard cabins
 • Top standard service building
 • A nice path for walking along the river
 • Kiosk
 • Fishing possibilities
 • Places for 70 caravans.
 • Duck pool
 • Goats
 • Electrical power
 • Play ground

Within short distance you find great attractions like Trollstigen and Atlantic road. The area offers a wide range of outdoor adventures, either you like hiking in the mountains, biking or climbing, or if you just want to explore the beauty of our region.

 

Cabins

All the cabins have a great location with the best view to Trollveggen.

Bilde1 Bilde4

27 m2 + 8 m2 loft, hot and cold water, bathroom with shower and wc, well equipped kitchen with dining area, water cooker, coffee machine, stove, fridge with freezer. One bedroom with a double bed, two single beds and two matresses on the loft, living room with a sofa that can be transformed into a sofabed.


Bilde3 Bilde2

The station master’s apartment

Leilighet i Trollveggen stasjon – Trollveggen station is an old, historic station building located near the Trollveggen visitor center and viewpoint. The apartment in the building is newly renovated and keeps a high standard with all facilities. Fully equipped kitchen. TV, 3 bedrooms with ready made beds.

Explore the town, take a stroll along the Rauma river, or do you dare to stand on top of Rampestreken viewpoint?

map_Åndalsnes

Rauma Ullvarefabrikk is a famous yarn factory with a factory shop housing a wide range of quality products. Definitely worth a visit.

Rampestreken viewpoint is a great hike with a breathtaking view, only 1,5 hour walk up the mountainside starting from the town center.

Norsk Tindesenter is a new museum in the middle of Åndalsnes town center.

Grytten Church is situated 1,5 kilometers outside Åndalsnes. First built in Grytten in 1732, moved to, and rebuilt in Veblungsnes in 1829.

 

Romsdal.com gir deg turbeskrivelser, bilder , kart og nedlastbare spor til 421 fotturer i Romsdalen, 14 sykkelturer og 85 skiturer i oppkjørte løyper , off piste og toppturer.

Turforslag på  :  Romsdal.com

Turmål 2013 – Naturglede for alle er et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner i Rauma, og innbefatter en turmålkonkurranse for de som ønsker å delta i denne. Med bakgrunn i Raumas visjon om å bli Verdens beste kommune for naturglade mennesker, ønsker vi å stimulere til å ta naturen i bruk og bli kjent i flere områder av kommunen. Turene er derfor spredd ut over hele kommunen, og alle er tilrettelagt med parkering og merking.

Bestill Turkart for Romsdalsfjella

E-post: Romsdal.com

Groceries – Flowers – Woman’s Fashion – Men’s Fashion – Children clothing – Sport – Pharmacy – Hair dresser – Kitchen – Electro – Dining – Indoor and outdoor equipment for home and gardening

A nice and cozy shopping center housing a wide product range. Here you can shop dry-shod, in shelter from rain and wind. We offer free parking outside.

We recommend you sit down and relax in Soltinn, the cafeteria at 1st floor (2. etg), with panorama view over Rauma River and the mountains. With the comfort of enclosed indoor seating the large patio gives an open, outdoor feel.

Shopping in Raumasenter:

Apotek1

 1. etg

Tlf. 71 22 35 00

Bunnpris Åndalsnes

 1. etg

Tlf: 71 22 69 83

 

Cubus Åndalsnes

 1. etg

Tlf. 71 22 29 55

 

Esso

Åpningstider:
Man – søn: 07.00 – 00.00

Tlf. 71 22 06 60

 

Expert

 1. etg

Tlf. 990 78 800

Kitch’n

 1. etg

Tlf. 51 11 71 41

Mekk

2. etg

Tlf. 469 15 969

Moustache

2. etg

Tlf. 901 75 177

 

Romsdal Blomster og Gaver

 1. etg

Tlf. 71 22 18 12

 

Sigv. Kavli Dame

 1. etg

Tlf. 71 22 85 40

 

Spiseriet Soltinn

2. etg

Tlf. 91900708

Sport1

 1. etg

Tlf. 47 05 70 22

Takk for din booking! Din ordre blir nå behandlet.

Thank you for booking with us! We are dealing with your order.

Moteklær, dameklær, festantrekk, undertøy

I butikken på Raumasenteret finner du et stort utvalg av kjente merkeklær. Kom innom og se vårt flotte utvalg av moteklær, festklær, tilbehør og sko. Hos oss får du topp service og profesjonell hjelp.

Velkommen!

Åpningstider

Mandag – Onsdag… 10 – 18
Torsdag – Fredag 10 – 19
Lørdag 10 – 16

Tomra Konfeksjon er en profil/produksjonsbedrift med lang erfaring og tradisjon.

Vil du profilere ditt firma med kvalitet og bygge merkevarekjennskap?
Ta kontakt for råd og veiledning vedrørende brodering av din firmalogo på tekstiler!

Vi har gjennom 11 års erfaring og med ansatte som har fagbrev innen søm og konfeksjon utviklet oss til en broderingsleverandør som kan brodere logoer på det meste av tekstiler.

Ta kontakt med oss:

Ekstraavganger i forbindelse med høstferien:

Fredag   1.10.

Lørdag

 

Topbikes holder til i Oslo, og har et lager i Innfjorden i Romsdal. Dette er like ved Åndalsnes og Trollstigen, „The Norwegian Pyrenees“.

Produktene markedsføres og brukes av toppidrettsutøvere verden over! Derfor vil Topbikes markedsføre produktene sine under tittelen Topbikes-Total quality.

Filosofien i Topbikes er at produktene skal selges i butikker som kan sykkel og som har eget verksted. Topbikes`produkter blir ikke „kjedeprodukter“. Service er et stikkord som står sentralt til tittelen „Total quality“, som er Topbikes`slagord! Topbikes vil tilstrebe å ha et lager for forhandlere og kunder. Topbikes ønsker at alle ORBEA forhandlere skal samarbeide for å yte mest mulig service til kunden. Med det menes at hvis en forhandler ikke har varen på lager, skal det gå an å få varen av andre forhandlere, via importør. Kunden skal få god service og få varen raskt.

Romsdalen betraktes som et av Europas beste områder for toppturer på ski, med kjøring ned fra bratte fjell, fantastisk utsikt og lange nedfarter!

Skisesongen i Romsdalen starter når snøen kommer ! I perioden fra november og ut februar er dagene korte og dagslyset kommer rundt klokken 9 om morgenen og det mørkner i femtiden, så skiturer på denne tiden av året bør starte tidlig. I mai måned åpner Trollstigen og skisesongen med flotte toppturmuligheter forlenges ytterligere!

Romsdalen kan by på utallige muligheter for gode ski og vinteraktiviteter med sin umiddelbare nærhet til fjellet. Her kan du velge mellom lange skiturer innover fjellet i oppkjørte løyper, hundeslede, isklatring, ski & sail eller toppturkurs og skredkurs. Her finner du proffe guider som kjenner de lokale forholdene ,som alltid finner den beste snøen og de beste forholdene for unike toppturer og Romsdalske ski opplevelser! Bare for å nevne noen: Kirketaket, Blånebba og Loftskarstind i Isfjorden, Nonstind, Skjervan og Hesten i Innfjorden eller Kjøsen i Måndalen – de ligger der og venter på deg!

YS Profilering AS er et nyetablert firma, bak navnet finner vi en av bransjens mest erfarne personer. Du har truffet ham gjennom mange år i Troll-Tinn AS, deretter i Høgtrykk AS og nå med eget firma.

Skiltsystemer, fasadeløsninger, bildekor eller annet, sammen finner vi den rette løsningen for ditt firma.

Bli synlig og bruk logomerkede klær i markedsføringen. Klær til arbeid og fritid. Funksjonelle klær, klær med kvalitet, utvalget er ditt.

Logomerking på nær sagt hva det skal være til enhver anledning.

Kommer du til oss hjelper vi deg med valgalternativer.

Flott tiltak igangsatt av Nordveggen, der raumasamfunnet oppfordres til å hjelpe ofrene etter jordskjelvkatastrofen i Nepal. Det er akutt behov for nødhjelp i landet, og de avsidesliggende landsbyene er hardest rammet. De fleste sherpaene som har hatt arbeidsoppdrag i Rauma kom fra fjelllandsbyer. I forrige uke ble det også kjent at en av dem som har jobbet med stien til Romsdalseggen omkom i jordskjelvet. Kampanjen Fjellfolk til Fjellfolk har som mål å samle inn 200 000 kr i nødhjelpspenger fram til 4. juni! Kronerullingen har kommet i gang, og givergleden er stor. Men det trengs enda mer mobilisering. I skrivende stund er beløpet oppe i 16 950 kr etter 2 døgn. Hjelp folket i Nepal ved å donere et beløp på siden Fjellfolk til Fjellfolk.

Skjermbilde

 

Fantesteinen ved Kvernagrova på Skiri i Romsdalen ligger like ved den gamle veien som er godt bevart og brukt som tursti. Her bodde „fanten“ i gamle dager. Enorme steiner som er ramlet ned fra Romsdalens bratte vegger dannet ly.

Fantesteinen (the «Tramp Rock») by Kvernagrova at Skiri in the Romsdalen Valley is situated close to the old road which is well preserved and now used as a touring road. Under this rock, tramps lived in the old days. Giant rocks rumbled down from the steep mountains of the Romsdalen Valley creating a shelter. Stories tell that due to the number of people who lived here, the train made it a regular stop! The beautiful Rauma River snakes its way past these rocks down the valley. These rocks are now used for mountain climbing and bouldering.

For more information about bouldering in Romsdal contact Norwegian Mountaineering Center.

For guided boulderng tours you can send an enquiry to the mountain guides.

Foto: Tarjei Klinge Husøy

Det er mange gode grunnet til å ta en dagstur til Rosenes by – Molde. Enten du vil nyte en avslappende tur med buss, sitte på promenaden og se utover Molde-panoramaet, eller du har lyst å gå en tur opp til Varden.

En flott dagstur til Molde – „rosenes by“ – med buss fra Åndalsnes jernbanestasjon. Besøk gjerne Romsdalsmuseet eller Molde Badeland. Flere avganger med buss daglig mellom Åndalsnes og Molde, men for å gjøre turen litt mer severdig er det å anbefale å ta en rundtur som beskrevet her..

Fra Åndalsnes går bussen langs Romsdalsfjorden og Rødvenfjorden til ferjekaia på Åfarnes. Fra Åfarnes krysser man Langfjorden over til Sølsnes med ferje. På ferja er det en hyggelig kafé med gode baguetter, rundstykker og sveler. I Molde er det flere hyggelige ting å gjøre. Velger du å dra med tidligbussen (kl 10) til Molde har du tid til å spasere en tur opp til Varden, besøke Romsdalsmuseet eller ta en tur i Moldebadet. Ha på gode tursko, så får du oppleve mer!

Varden
Byvandring
Romsdalsmuseet
Moldebadet

Her er en oversikt over busstidene fra Åndalsnes jernbanestasjon med buss nr 420. Retur fra Molde trafikkterminal (rutebilstasjonen) med hurtigbåt, du finner hurtigbåtterminalen like ved rutebilstasjonen i Molde. Ta rutebåt 39 fra Molde til Vestnes.

Fra Vestnes hurtigbåtkai går det korresponderende buss til Åndalsnes. Legg merke til busstidene med buss 482 fra Vestnes til Åndalsnes. På ettermiddagen er det buss 1 gang i timen; 14.55, 15.55 og 16.55. Bussturen tar ca en time.

 

Bli med på sightseeing med buss fra Åndalsnes til Geiranger gjennom noe av det råeste Vestlandet har å by på av natur! Turen starter og ender opp på Åndalsnes.

Besøk Norges råeste attraksjoner på en dag!

Her står naturopplevelsene i kø. På denne rundturen med buss som starter fra Åndalsnes får du med deg de kjente attraksjonene som Trollstigen, Gudbrandsjuvet, Ørnesvingen og Geiranger. Bussen tar deg med opp hårnålsvingene i Trollstigen, før det blir en 25 minutters pause for fotografering. Etter pausen kjører bussen videre til den vakre og frodige jordbærbygda Valldal. Stedet som også blir nevnt i Snorres kongesagaer, der Olav den hellige kjempet mot sjøormen. Mektige fjell omkranser Tafjord og de små bygdesamfunnene langs fjorden. I generasjoner har befolkningen måttet leve med de ville naturkreftene. Skred og flodbølger utgjør den dag i dag en trussel for de som bor her. En kort ferjetur fra Valldal over til Eidsdal, der bussen tar deg med gjennom Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Ørnesvingen er den kalt, den øverste av hårnålsvingene som leder ned mot Geirangerfjorden. Her åpner det seg et fjordlandskap, som er blant det vakreste i verden, innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av de unike naturkvalitetene. Etter et kort opphold i Geiranger går bussen tilbake til Åndalsnes kl 12:10. På vei opp Ørnesvingene kan du virkelig nyte den storslåtte utsikta mot Geiranger, Geirangerfjorden, fossene „Dei sju systrer“ og fjellgarden Knivsflå eller nyte synet av de mange cruiseskipa på fjorden under. Stopp i 25 minutter på Trollstigen på vei til Åndalsnes. Bussen ankommer Åndalsnes kl 15:20.

Se også

Enkelttur Åndalsnes – Geiranger

Enkelttur Geiranger – Åndalsnes 

Ta sommerbussen fra Åndalsnes til Geiranger! 2 avganger hver dag fra 19. juni til 20. august.

Buss fra Åndalsnes stasjon daglig i perioden 19. juni – 20. august. En av Norges flotteste strekninger – 85 kilometer med fantastisk natur- elver, fosser, fjell og stryk langs en av Norges Nasjonale turistveier!

Se også:

Buss fra Geiranger til Åndalsnes

Sightseeingtur Åndalsnes – Geiranger (rundtur)

 

Ta bussen fra Geiranger til Åndalsnes – Norges vakreste veistrekning! Bussene går 2 ganger daglig fra 19. juni til 20. august.

Buss fra Åndalsnes stasjon daglig i perioden 19. juni – 20. august. En av Norges flotteste strekninger – 85 kilometer med fantastisk natur- elver, fosser, fjell og stryk langs en av Norges Nasjonale turistveier!

Se også:

Buss fra Åndalsnes til Geiranger

Sightseeingtur Åndalsnes – Geiranger (rundtur)

 

 

Bussruter fra Åndalsnes til Geiranger i tidsrommet der direktebussen over Trollstigen ikke går.

Hvordan komme seg fra Åndalsnes til Geiranger med buss når direktebussen over Trollstigen ikke går:

 1. Start med buss nr 681 fra Åndalsnes. På Sjøholt må du bytte buss. Vent på bussen som skal til Valldal
 2. Ta buss nummer 210 fra Sjøholt til Linge ferjekai.
 3. Gå av bussen og ta ferja over til Eidsdal. Ferje Linge – Eidsdal tar 10 min.
 4. I Eidsdal skal du gå på buss nummer 211 til Geiranger.

 

 

 

 

 

 

Hvordan reise mellom Geiranger og Åndalsnes med buss utenom direktebussen:

1. Start med buss nummer 211 fra Geiranger. Bussen stopper ved fergeleiet i Eidsdal.
2. Gå av bussen og ta ferja over til Linge. Ved ferjekaia på Linge ta buss nummer 210 til Ålesund.
3. Ved Sjøholt må du gå av bussen og vente på buss nr 681 fra Ålesund til Åndalsnes.

Klikk på bildene for å forstørre bildene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innfjorden ligger ved E139 mellom Åndalsnes og Ålesund. Bomveiene til Bøstølen gir flott adkomst inn i fjellheimen. Veien er åpen til Hersla hele året, i hvertfall i helgene. Bomstasjon like etter å ha passert kraftverket ved Berild. Betaling med betalinsgskort/sesongkort brikke. Avgift kr 90,- pr tur.

Innfjorden er et flott og allsidig turområde med turer både i kystnære deler og langt inne i høyfjellet. En rekke fjellveier gir enkel tilgang til flere deler av området. Området egner seg flott til toppturer både sommer og vinter, og også til kortere eller lengre turer i dalene. Det er mange åpne hytter i området som også er flotte turmål.

Sjøbolet fra hytta, Foto: Anita Skjelbostad
Romsdal.com

 

 

The Norwegian outdoors are fantastic, but hiking or skiing in it can be challenging. Both terrain and weather vary, so it’s best to be well prepared. Load your pack well; know how to use and always carry a map and compass. Here are some hints for safe hiking and skiing in Romsdal. Enjoy your trekking!

To have access to the locked self-serviced huts owned by DNT (Norwegian Tourist Assossiation), you need a special key. To borrow the key you need to be a member of DNT.  If you are a member of DNT or of an affiliated association in another country, you may borrow a DNT cabin key against a deposit of NOK 100, which is refunded upon return. If you’re not yet a member, you may join here. You can pick up a key in a DNT member association offices. In Åndalsnes this is Norsk Tindesenter.

A good map is essential on a hike or ski tour. Romsdal Libris Bokhandel in Åndalsnes town provides a wide selection of maps and relevant reading about trekking in Romsdalen.

Stabben in Trollveggen – Photo: Norsk Tindesenter

Clothing acts to protect you against weather wind and helps you regulate body warmth. A trekking store in the middle of Åndalsnes town, Friluftslek, has got everything you need. They will help you select clothing that will keep you warm and dry as well as comfortable on a tour. Friluftslek are run by mountaineers, and they eager to give you advice and tips about places to visit. They also operate a guide pool with professional guides that can show you the real gems of Romsdalen.

Wether you like gentle hikes with history telling, a guided tour on the famous Romsdalseggen, or if you want to stand on top of Stabben in Trollveggen; A professional guide from our network can take you wherever you want based on your skills and wishes.

Do you need a new charger or an extra SD card? Visit IKTSupport for all electronical issues in Åndalsnes town, located only 50 metres from Friluftslek and Romsdal Libris book store.

 

 

Are you looking for an unique gift? Don`t miss out on our small high quality gift shop.

Visit the museum shop to explor our extensive collection of books, souvenirs and prints inspired by the museum`s exhibitions and collections, as well as one-of-a-kind gifts, jewellery and more. A lot of our products are high quality handi-crafts from the Romsdal region.

Gå ikke glipp av vår lille museumsbutikk med et spennende utvalg av lokalproduserte souvenirer og litteratur.

I museumsbutikken finner du et variert utvalg av fine gaveartikler.

Her finner du fjell-litteratur, flotte lokalproduserte varer, smykker, kreative leker, kunsthåndverk m.m. Hovedvekten av varene kan relateres til vår utstilling, så hvis du er på jakt etter en gave til den naturglade, vil du garantert finne den her!

 

Overnatting i landlige omgivelser med flott utsikt over Romsdalsfjorden!

Odin´s House B & B

Bed & Breakfast
– Odin´s House Bed & Breakfast ligger i Torvik, 20 km fra Åndalsnes.

Tradisjonelt gårdshus med utsikt over Romsdalsfjorden og høye fjell. Huset er renovert,varmt og koselig, og med en stor hage hvor gårdens sauer gresser. Her kan du nyte lange sommerdager, eller nydelige vinterdager med dyp snø og noen netter fantastisk nordlys. Her finner du urørt natur, med sjeldne fugler, blomster og dyr.

Deler av huset er Glass studio – Rauma kunstglass – kjøp med en gave eller nyt synet av glasskunst.

Enkeltrom: kr 500,-

Dobbeltrom: kr 800,-

Familierom: kr 1200,- (2 voksne + 2 barn).

Frokost er gratis.

Åndalsnes er stedet hvor Norsk Fjellfestival blir arrangert hver sommer.

Lokal flyplass er i Molde, 1 times kjøring fra Åndalsnes.

Togstasjon i Åndalsnes – den nydelige Rauma banen.

Bil kan leies i Åndalsnes.

Setnes Feriesenter er lokalisert kun 2 kilometer fra Åndalsnes sentrum i barnevennlige og naturskjønne omgivelser, med kort avstand til flotte turmål.

Feriesenter kun 2 kilometer fra Åndalsnes sentrum

Setnes Feriesenter ligger i naturskjønne omgivelser på Veblungsnes, 34 km fra Molde.

Stedet tilbyr innkvartering i koselige rom med gratis Wi-Fi og parkering på stedet. Alle rommene har tilgang til felles bad. Du kan benytte deg av et hyggelig felleskjøkken på stedet. Området er veldig barnevennlig. Kjæledyr er tillatt etter avtale.

Våre høystandardhytter er topp moderne og helt nye med panoramautsikt utover Romsdalsfjorden. Hyttene har 25 kvm grunnflate på første plan. I tillegg har hyttene 2 sovealkover på hhv. 5,4 og 6,3 m2. Hyttene har 4 – 6 sengeplasser. (4 sengeplasser + dobbel sovesofa på stua).

Sjekk om det er ledig her!

I kort gangavstand fra feriesenteret finner du Rauma Golfklubb, her kan du leie golfutstyr og spille golf. Ta med deg ditt green-card.

Frokost på Setnes Feriesenter serveres fra midten av mai til midten av august.

Meget flotte turmuligheter rett utenfor døra. For å nevne noen turer med varierende vanskelighetsgrad:

 

Vår gjestegård ligger i vakker natur med utsikt til Trollstigen og Stigfossen. 10 km fra Åndalsnes mot Geiranger RV63. Vi kan tilby restaurant med frokost, lunch og middagsservering. Hytter med dusj, WC og kjøkken, i tillegg til enkel standard hytter. Campingplass med telt og caravanplasser.

Vår gjestegård ligger i vakker natur med utsikt til Trollstigen og Stigfossen. 10 km fra Åndalsnes mot Geiranger RV63. Vi kan tilby restaurant med frokost, lunch og middagsservering. Hytter med dusj, WC og kjøkken, i tillegg til hytter med enklere standard. Campingplass med telt og caravanplasser. Rom med 1 til 5 senger. Strømuttak. Sauna, vaske- og tørkemuligheter og gratis toalett. Rasteplass med lekeplass, grillplass og tømmestasjon. Gamle husdyrraser og mye troll. Turstier og kanopadling. Laks og ørretfiske i eget vald i Rauma elv og salg av fiskekort til Istra elv.

Vi har åpent frem til 1. oktober!

Vi skreddersyr komplette konferanser/firmapakker med fiske, elvepadling og guidede fjellturer

Vår beliggenhet og atmosfære gjør at vi er det perfekte stedet for bryllup og andre private selskap. Bussgrupper er velkommen. Vi kan ta grupper opp til 450 personer.

Gjestegården er det perfekte utgangspunkt for dagsturer til Geiranger, Ålesund, Molde og Atlanterhavsveien.

Stor souvenirbutikk med rikt utvalg av lokale produkt, der det også er informasjon om Reinheimen Nasjonalpark.

 Priser 2016

Høy sesong 1 juli – 19 august  Pr døgn
Hytter m/toalett og kjøkken (7 hytter) Nok 910,-
Enkel hytte m/felles toalett og kjøkken (10 hytter) Nok 580,-
Isterdalhytta (maks 10 pers) Nok 2000,-
Mellom sesong juni/fra 20 – 31 aug
Hytter m/toalett og kjøkken (7 hytter) Nok 840,-
Enkel hytte m/felles toalett og kjøkken (10 hytter) Nok 530,-
Isterdalhytta (maks 10 pers) Nok 1900,-
Lav sesong før 1 juni/etter 1 sept
Hytter m/toalett og kjøkken (7 hytter) Nok 690,-
Enkel hytte m/felles toalett og kjøkken (10 hytter) Nok 460,-
Isterdalhytta (maks 10 pers) Nok 1700,-

Molde og Romsdal Turistforening har et godt utbygd nettverk av selvbetjente og ubetjente hytter i et vakkert og variert fjellandskap. Vi inviterer deg med på korte og lengre turer for de beste villmarksopplevelsene.

Molde og Romsdal Turistforening ble stiftet i 1889. Foreningen arbeider aktivt for å legge til rette for fjellturer i den praktfulle Romsdalsnaturen. En aktiv turkomite har årlig med seg ca 600 personer på tur.
I fjellområdene mellom Romsdalen og Eikesdalen har Molde og Romsdals Turistforening bygget hytter og vardet en sammenhendende rute mellom Langfjorden innenfor Molde og fjellovergangen Isfjorden-Eikesdalsvatnet. Østøver fra Eikesdalen går ruter inn i Kristiansund og Nordmøre Turistforenings rutenett i Sunndalsfjellene. Fra Bjorli er det mulig å ta turer til Tafjordfjellene, til Eikesdalen og mot Aursjøen.

Her er en oversikt over hyttene du kan besøke i det flotte turområdet Rauma – Eikesdalen. For å se oversiktskart over alle hyttene i området gå inn på UT.no

Skorgedalsbu

Hytta har en enkel adkomst fra Skorgedalen, og er et flott utgangspunkt for toppturer

på ski og vandreturer. Her kan du også bruke kano, fiske, gå i oppkjørte skiløyper

og være i skitrekket. Populær hytte for familier. Hytta har 31 sengeplasser.

Måsvassbu

Måsvassbu er en selvbetjent hytte som ligger vakkert til ved Måsvatnet,

rett ved foten av Klauva (1512 moh.). Hytta har 31 sengeplasser.

Vasstindbu

To hytter på fjellryggen mellom Horndalen og Kjøvdalen med majestetisk utsikt

over fjellheimen. Den høyest beliggende hytta, 1190 moh. 10 sengeplasser.

Svartvassbu

Svartvassbu ligger midt mellom Grøvdalen (Isfjorden) og

Meringdal (Eikesdalsvatnet).

12 sengeplasser.

Hoemsbu

Trivelige Hoemsbu ligger ved Eikesdalsvatnet (22 moh.).

Flotte muligheter for uteaktiviteter like utenfor hytta. Glimrende for familier.

36 sengeplasser.

Reinvassbu

Hytta ligger flott til i vestenden av Reinsvatnet, ca 900 moh.,

i åpent terreng omkranset av fjelltopper. 10 sengeplasser.

Brandstadbu

Brandstadbu ligger øverst i den vakre Øksendalen omkranset av høye fjell.

Et gjestehus med nydelig utsikt over Romsdalsfjorden og mange kjente fjell her i området. Gjestehuset befinner seg på et perfekt sted for både sommer og vinter aktiviteter. Vi vil gjerne vise deg de beste stedene for skitur, topptur, fjelltur, sykkeltur, kanotur, fisketur…. eller bare å slappe av!

Vi tilbyr et komfortabelt, fullt innredet feriehus for opptil 6 personer. Fra stua ser du ut over Romsdalsfjorden og mange kjente fjell som blant annet Romsdalshorn, Vengetindene og Store Trolltind.

Tindelykke er et gjestehus som drives av en hyggelig, ung familie som ønsker deg hjertelig velkommen og vil hjelpe, og gi deg så mye råd som mulig for å sikre at du skal ha den beste ferien du kunne ønske deg!

Verten Erwin Barents er lidenskapelig aktiv i bratt friluftsliv og guider noen av de beste fjellturer og SUP (stand up padling) turer i Romsdalen. Opprinnelig fra Nederland, valgte han å følge sitt hjerte og flyttet til ’verdens beste kommune for naturglade mennesker’. Han vil gjerne vise deg rundt og hjelpe deg å oppdage de beste steder i området.

I tillegg til utleie av feriehuset tilbyr eller ordner vi mange andre tjenester, blant annet:

• Skyss fra og til Åndalsnes jernbanestasjon og Molde flyplass
• Leie av skiutstyr, sikkerhetsutstyr, stegjern, truger osv.
• Frokost og nistepakke
• Bussbillet til Romsdalseggen
• Guided fjelltur (Romsdalseggen og mange andre fine fjellturer)
• Guided SUP tur (stand up padling)
• Elsykkel utleie
• Gratis kanoing

Velkommen til Tindelykke!

Ta gjerne kontakt med oss i dag, send oss din forespørsel:

A guesthouse with a stunning view over the Romsdalsfjord and many of the greatest mountain peaks here in region. Situated on a perfect location for both summer and winter activities.
We will be happy to show you the best places for skiing, hiking, cycling, fishing, canoeing…. or maybe just relaxing!

We offer a comfortable, fully equipped holiday house for up til 6 persons. Right from the living room you can  look out over the fjord and many great mountains, such as Romsdalshorn, Vengetindene and Store Trolltind.

Tindelykke is a guesthouse runned by a friendly family that will give you a warm welcome
and will give you all the help and advice you need to make the very best out of your holiday!

Your host Erwin Barents is an active skiing mountaineer and guides some of the best mountain hikes and stand up padling tours here in the Romsdal region. Originally from the Netherlands, he choosed to follow his heart and start a life here at ’the worlds best place for nature-loving people’ He will happily show you around and help you exploring the best places in the region.

In addition to house rental we offer or assist in a variety of extra services, such as:

• Pick-up and drop off from Åndalsnes railwaystation and Molde Airport
• Rental of ski equipment, avalanche safety equipment, crampons, snow shoes etc.
• Serving breakfast and lunch packages
• Provide buss tickets to Romsdalseggen
• Guiding Romsdalseggen and other mountain hikes
• Guiding SUP (stand-up padling)
• E-bike rental
• Free canoeing

Welcome to Tindelykke!

We would be pleased to hear from you. Feel welcome to send your enquiry today:

 

A guided hike with a fantastic view, to a hidden, sparkling gem in one of Norway’s most historic mountain areas.

Bispevatnet is situated 1002 asl, surrounded by some of the most towering mountains in Romsdalen; Bispen, Kongen and Finnan. The area has a history dated several centuries back in time, when it was an important trade path, connecting Romsdalen and Sunnmøre. At Bispevatnet there are several ancient traces of trapping, and through the centuries the area has been an important place for caribou hunting.

Join this hike in Trollstigen’s fantastic mountain terrain, and the guide will take you on a historic journey through centuries of trading, tourism, climbing, and parachuting of today. The view is outstanding. The mountain lake Bispevatnet consist of crystal clear water from the Finnan glacier.

The hike to Bispevatnet is enjoyable for even small children.

The hike goes like this

Starting point for the hike is 747 asl. and has a total climb of 290 meters. The path is well marked, and the terrain is good for walking, consisting of alternately rocks, vegetation and stones. Duration time is about two and a half hours, and it’s also suitable for children.

Read more about the hike to Bispevatnet here.

Meet at the car parking at Strupen, about 1 km from Trollstigen Kafé (direction Valldal).

The price include

A guided hike with story telling

 

Bring your own packed lunch and something to drink. We recommend you use good shoes for hiking, preferably some shoes that protect the ankles. But sneakers can also be used.

From Åndalsnes it is possible to get to Trollstigen by bus. The bus will depart at 08.20 from Åndalsnes train station. At Trollstigen Kafé you leave the bus. Return bus from Trollstigen to Åndalsnes at 14.45. The bus tickets are not included in the price. But it is possible to buy the ticket as an add-on product.

 

Camp Romsdal er den ultimate vinterferien for voksne og barn.

Fra 20. til 22. februar arrangeres Camp Romsdalvinter i regi av Norsk Fjellfestival. Dette er et tilbud for alle barn som ønsker tre kjekke dager ute i vintervær sammen med andre barn. Gruppene deles inn etter alder og aktivitetene skreddersys for hver gruppe, med for eksempel hundekjøring, skøyter, skitur, akedag eller olympiske leker. Påmeldingen til Camp Romsdal starter 15. januar! Sjekk Norsk Fjellfestival for mer info.

Dette er en perfekt måte å ha en innholdsrik og minneverdig vinterferie for hele familien. Mens barna blir underhold på Camp Romsdal kan foreldrene gå toppturer i de fantastiske Romsdalsfjella! Ikke kjent i området? Vi skaffer guider som tar deg rett til den beste pudderen.

Etter dagens aktiviteter samles hele familien på hotellet for deilig middag med nydelig dessert, brettspill, filmvisning og lading av batteriene for neste dags aktiviteter.

Ta kontakt i dag og bestill rom for hele familien og guide for deg og din partner!

Dobbeltrom inkludert frokost: 1500,- per natt.
Barn 5-12 i ekstra seng på rommet: 430,- per natt.
2 retters middag 430,- per pers.
Toppturguide:
Pris pr dag pr person ved 2 deltakere: Kr 2.000,-
Pris pr dag pr person ved 3 deltakere: Kr 1.400
Pris pr dag pr person ved 4-6 deltakere: Kr 1.100,-

Pakken er fin å kombinere med vår andre familiepakke om du ønsker å være flere dager i Romsdalen. Fra 23. – 26. februar inviterer vi til toppturcamp for hele familien!

Send oss en forespørsel i dag

Camp Romsdal Winter 20th – 22nd of February is the ultimate winter holiday for kids and their parents.

Camp Romsdal Vinter is arranged from the 20th to the 22nd of Febraury. This is an offer to all children who wants three amazing days outside in winter weather with other children. The groups are divided after age and the activities are tailored for each group, with activities as dog sledding, ice skating, cross country skiing or the Olympic Games. Registration starts at 15th of January! Check http://norskfjellfestival.no/festival-aret-rundt/camp-romsdal-vinter/ for more info.

This is the perfect way to have an exciting and memorable vacation for the whole family. While the kids are having a good time at Camp Romsdal Vinter the parents can go skiing in the amazing Romsdal mountains! Are you not familiar in the area? We can get you mountain guides that will take you right to the best powder.

After the activities of the day the whole family will gather at the hotel for a lovely dinner with a delicious dessert, board games, movie night and a good rest before the activities of the next day.

Contact us today and order room for the whole family and a guide for you and your partner.

Double room included breakfast: 1500 NOK per night.
Children 5-12 years in extra bed at the room: 430 NOK per night.
Two-course dinner: 430 NOK per person.
Touring guide:
Price per day per person with two participants: 2 000 NOK.
Price per day per person with three participants: 1 400 NOK.
Price per day per person with four to six participants: 1 100 NOK.

You can stay longer and enjoy great ski touring expereinces in the mountains by combining this stay with our second ski touring package for the whole familiy. February 23. – 26. Hotel Aak invite ski interested families to Alpine Ski Touring Camp in Romsdal.

Welcome to us. Please send us a request:

Hotel Aak present Alpine Ski Touring Camp for the whole family February 23 – 26!

23rd to 26th of February Hotel Aak invites all families to an Alpine Ski Touring Camp for the whole family. Are you a ski-interested family with experience, or wish to get experience with alpine ski touring? Our camp for families is a perfect start for you! We will provide guides who will take you straight to the best powder.

At arrival it will be an introduction to the touring gear that we are going to use, with buddy-check with the transmitter/receiver. In the evening we will serve you homemade soup and info about the trip of the following day. Delicious breakfast and self-made lunch, hot afterski snack and a two-course dinner Friday and Saturday is included in the price.

After you have been out in the mountains all day you can recharge your batteries at the hotel with sauna, movie night at our mattress-cinema, board games at tasteful dinners.

Friluftsbarn.no will have a stand at our hotel, where you can check out the newest in outdoor clothing and gear for children up to 16 years.

Price per person in double room: 3 880 NOK.
Touring guides: Price per day per person with two participants: 2 000 NOK.
Price per day per person with three participants: 1 400 NOK.
Price per day per person with four to six participants: 1 100 NOK.

Do you need any touring gear? Contact us and we will fix it for you!

It’s also possible to combine this stay with our special holiday offer for all families: Camp Romsdal Winter February 20 – 22 

Will we see you then?

Hotel Aak inviterer til toppturcamp for hele familien 23. – 26. februar!

23. – 26. februar inviterer Hotel Aak til toppturcamp for hele familien! Er dere en skiinteressert familie som har erfaring, eller ønsker å få erfaring med randonering og topptur? Vår toppturcamp for familier er et perfekt utgangspunkt for dere! Vi stiller med guider som tar dere med til den dypeste pudderen.
Ved ankomst blir det introduksjon til tur- og skredutstyr, med kameratsjekk på hotellets utearealer. Til kvelds serverer vi suppe og turinfo. Nydelig hjemmelaget frokost og selvsmurt niste på turdagene er inkludert, pluss varm afterskisnack og deilig to-retters middag fredag og lørdag.

Etter tur kan man lade batteriene på hotellet med badstue, filmkveld på Hotel Aaks madrasskino, brettspill og herlig hjemmelaget middag.

Friluftsbarn har stand på hotellet, hvor man får sjekket ut det nyeste av friluftsklær og utstyr for barn opp til 16 år.

Pris per person i dobbeltrom: 3880,-
Toppturguide: Pris pr dag pr person ved 2 deltakere: Kr 2.000,-
Pris pr dag pr person ved 3 deltakere: Kr 1.400,-
Pris pr dag pr person ved 4-6 deltakere: Kr 1.100,-

Trenger noen av dere utstyr for topptur? Ta kontakt og la oss ordne det!

Det er også mulig å kombinere dette oppholdet med vårt andre gode tilbud til alle barnefamilier: Camp Romsdal Vinter 20. – 22. februar. 

Da sees vi da?

Ta med gjengen og stikk til fjells. Kos deg på ski mens resten av folket er på jobb. Opplev den helt spesielle kontrasten Romsdalen byr på – fjell og fjord!

Nyt utsikten mens du lager din signatur i deilig snø. Smak særdeles god mat og lave skuldre. En sjelden kombinasjon, sa en gjest her om dagen.

Pakken inkluderer:

Mandag

Varm kveldsmat

Tirsdag

Frokost og selvmekket nistepakke m/påfyll på egen termos

Afterski-snack

Kjempegod to-retters middag

Onsdag

Frokost og selvmekket nistepakke m/påfyll på egen termos

Afterski-snacks

Enda bedre tre-retters middag lørdag.

Torsdag

Frokost og selvmekket nistepakke m/påfyll på egen termos

Etter masse deilig frisk luft i fjellet, kan du nyte badstue og noe godt i glasset foran peisen eller bålet i hagen.

Pris per person i dobbeltrom: 3400,-

Pris per person i enkeltrom: 3800,-

Ikke inkludert

Fly til Mode Flyplass/tog til Åndalsnes Togstasjon.

Privat taxi eller transport i Romsdalen*

Drikke fra hotellet.

Forsikringer.

Ski- og skredutstyr*

Turguide*

* Transport kan vi fikse og ski- og skredutstyr kan du leie fra oss. Ta kontakt for mer informasjon. Vi skaffer gjerne guide! Den viser deg perlene.

Priser guide

Pris pr dag pr person ved 2 deltakere: Kr 2.000,-

Pris pr dag pr person ved 3 deltakere: Kr 1.400,-

Pris pr dag pr person ved 4-6 deltakere: Kr 1.100,-

Hva venter du på?

Join the start of the ski touring season in Romsdalen! We invite you to powder weekend January 26 – 29, and February 2 – 5. Experience the magic, blue light in the mountains, with fresh powder under your skis.

Bring your best friends on a long weekend stay at Hotel Aak. You can expect fresh powder, low sun, cold and dry days and no crowd. Experience the magic moment with the blue light in the mountains.

Our friendly staff serves delicous homemade breakfast, varm afterski-snack and delicoius dinners.aak_stemning

Package includes:
Varm evening meal on Thursday
Delicious two course dinner on Friday
Even more delicious three course dinner on Saturday
Afterski-snacks Friday and Saturday
Breakfast and packed lunch
Sauna after ski touring

NOK 3800/weekend per person in double room
NOK 5200/weekend per person in single room

Do you need gear for the ski touring experience?
You can hire from us.

Would you like a ski guide to take you to the ultimate powder experience?
We can arrange a guided ski tour.

NOK 2.000/ day per person. Minimum 2 participants.
NOK 1.400/ day per person Minimum 3 participants.
NOK 1.100/ day per person 4 – 6 participants.

What are you waiting for?

Looking for powder snow, vast big mountain terrain and breathtaking view? In Romsdal mountains you’ll ski for real. The guides from Grand Hotel Bellevue are ready to take your skiing experience up to the next level.

Make the perfect carving through untracked powder, inhale the fresh air and feel the adrenaline in the descent. The vast and varied terrain will entice first-time skiers and experts alike. Grand Hotel Bellevue is surrounded by the towering mountain peaks, and offers a splendid vistas to many of the legendary mountains. toppturOur guides will take you where the best snow is, providing unique adventures in untouched terrain. Combined with a great comfort and service at the hotel this vacation has got it all!

1 night package include
1 night in double room
Breakfast and packed lunch
Guided ski touring experience permitted by weather and local conditions
A skiers dream dinner with dessert

Not included, but we can fix on request
Group transfers to and from the airport/train station
Pre-ski touring information lesson
A vineyard visit (for a group of more than 6 people)
Airboarding fun
Rental car

Price from € 225/night per person

Grand hotel, Åndalsnes (3)

The longer you stay, the bigger the savings! There are so many peaks to explore out there, you simply can’t reach it all in one day.. The spectacular alpine terrain, and the reliably deep snow conditions makes this area an attractive place to many dedicated skiers and mountain lovers. They keep coming back year after year, and you will understand why.

Contact us:

Romsdalen – Back in the mountains from Klaus Andreassen on Vimeo.

 

Join us for the ultimate skitour in the backyard of Romsdal Lodge. The haute route over three days wich starts and ends at the Lodge will take you over some of the most magnificent skiterrain Norway has to offer.

Price from € 1220/ 5 days per person

Min. 3 pers. max 5 pers.

Please note: Prices may change on a daily basis.

It’s possible to combine any of the following: Guiding, courses, lodge chef, fjord fishing, yoga, horse riding, dog sledding, wine tasting, canoeing, and even shepherding. Please contact us for a full description of the options on offer at Romsdal Lodge. For avalanche courses read more here!

Spend days exploring the untouched terrain in the remote and beautiful Romsdal mountains. Outside the door you’ll face a breathtaking scenery, mountain peaks and untracked landscapes inviting you for great ski adventures. Staying at Lensmansgarden you wake up to new ski adventours every day.

In the heart of Romsdalen, in majestic, alpine surroundings you find Lensmansgarden, a nice, traditional farm rebuilt for lodging. You get close to nature, and our guests appreciate the tranquility and nature based activities.minibilde The ski touring terrain outside our doorstep is untracked and beautiful. In Romsdal mountains you avoid the mass, it’s you and the wild. Here you can make the perfect turns, navigate through the powder, and enjoy the epic descent. Lensmansgarden in Innfjorden is the perfect place to escape.

You can choose between a huge variety of difficulty levels for your ski touring experiences in the surrounding mountains. Skiers can find their paradise in groomed ski trails through a gentle terrain in fantastic envornments. For more action the towering mountains invite for great skiing fun down the hillside, and will for sure live up to the experienced skiers expactations in their urge for big adventures. Relax in the sauna, and sit back and enjoy the atmosphere around the bonfire after a long day skiing.

Package includes

fjosen4
Apartments
hanshuset
Hanshuset
 • 3 nights stay in Lensmansgarden
 • Bed linen
 • Final cleaning after stay

Not included

 • Breakfast, lunch and dinner
 • Skiing equipment
 • Transportation
Prices for 3 nights stay per person:
 
2 pers
4 pers
6 pers
8 pers
Hanshuset 700 550
Apartment nr 2 and 3 in Fjøsen 1450 800
Apartment nr 4 in Fjøsen 700 550

For your safety, and to be sure you‘ ll get the greatest ski experience in the Romsdal mountains we reccommend you to join a guided ski tour. We can help you to get in contact with high skilled ski guides.

Are you looking for more fun and great Romsdal experiences we can warmly suggest:
– A vineyard visit to Vineyard Tuen
– Dinner at Devold farm with story telling
– Climbing competition at Norwegian Mountaineering Centre
– Airboard fun with Friluftslek
– Avalanche course at Romsdal Lodge

We are happy to help you to plan your stay at Lensmansgarden.

Contact us

6 days of magice ski touring experiences from summit to fjord in the Romsdal mountains. Stay in a comfortable hotel with top service, get served oustanding dishes, and enjoy cozy evenings with good friends by the fireplace.

Do you want to really experience what the mountains in Romsdalen have to offer? With Hotel Aak’s Dream Week you can leave your everyday stress at home and just focus on our fantastic surroundings, do the perfect powder turn and enjoy delicious dinners prepared by our amazing chefs.

prime-hotel-hotel-aak
You will have a great stay at venerable Hotel Aak

The Dream Week includes everything you need to have for a complete week in the Romsdal Mountains. From the moment you are stepping out of the airport in Molde or the train station in Åndalsnes our guides and staff will take care of you with first class personal service. This is a week where you do not have to worry about think, just enjoying.

Our guides will for six days take you to the best snow. The groups are for up to six persons per guide, and the guide will plan trips after the skill level of the group. After the good days in the mountain you can recharge back at the hotel with afterski-snack, three-course dinner, tasteful beverage and sauna.

From 23 000 NOK per person.

Included in the Dream Week:
 • Transport from and to Molde Airport/Åndalsnes Togstasjon and to the touring destinations.
 • Seven nights at Hotel Aak.
 • Six days skiing with a touring guide.
 • Breakfast, packed lunch, afterski-snack and three-course dinners.
 • Double room with bath.
 • Access to sauna.
Not included:
 • Plane to Molde Airport/train to Åndalnes Train Station.
 • Private taxi or transport.
 • Beverage at the hotel.
 • Insurances.
 • Ski and mountain equipment (you can hire this from us, contact us for more information).

Book today, you will not regret it.

Kirketaket from Hotel Aak on Vimeo.

Start the day with delicious homemade breakfast and prepare a packed lunch to bring with you on today’s ski touring adventures.

Hotel Aak arranges afterski at the hotel both Saturday’s in Easter. We can promise snacks and a great atmosphere, and hopefully the sun will shine.

Accommodation prices

NOK 790/ night per person per night in double room.
NOK 1290/ night in single room.

Good deal: Order 4 nights, and you get the 5th for free!

We serve two- and three course dinners every day. Remember to book this when you book your room.

Would you like a ski guide taking you to the best place for some powderfun?

Prices for ski guiding
NOK 2.000/ day per person. Minimum 2 participants.
NOK 1.400/ day per person Minimum 3 participants.
NOK 1.100/ day per person Minimum 4 participants.

Do you need gear for ski touring? We are happy to help!

Send us your request today!

Start topptursesongen i Romsdalen! Vi inviterer til pudderhelg 2.-5. februar. Opplev den magiske blå timen med nysnø under skia!

Vi elsker februar. Ta med gjengen på en lang pudderhelg med god snø, lav sol, kalde tørre dager og lite folk i fjellet. Opplev magien i fjellet med det blå lyset. Unn deg hjemmelaga frokost lagd av vårt koselige personale, varm afterski-snack og deilige middager hele helga.aak_stemning

I pakka får du med:

Torsdag

Varm kveldsmat

Fredag

Frokost og selvmekket niste og påfyll på egen termos

Afterski-snacks

Kjempegod to-retters middag fredag.

Lørdag

Frokost og selvmekket niste og påfyll på egen termos

Afterski-snacks

Enda bedre tre-retters middag

Søndag

Frokost og selvmekket niste og påfyll på egen termos

Etter masse deilig frisk luft i fjellet kan du nyte badstue og noe godt i glasset foran peisen eller bålet i hagen.

Pris per person i dobbeltrom: 3800,-
Pris per person i enkeltrom: 5200,-

Ikke inkludert

Fly til Molde Flyplass/tog til Åndalsnes stasjon.

Privat taxi eller transport i Romsdalen*

Drikke fra hotellet

Forsikringer

Ski- og skredutstyr*

Turguide*

* Transport kan vi fikse og ski- og skredutstyr kan du leie fra oss. Ta kontakt for mer informasjon. Vi skaffer gjerne guide! Den viser deg perlene.

 

Priser for guide

Pris pr dag pr person ved 2 deltakere: Kr 2.000,-
Pris pr dag pr person ved 3 deltakere: Kr 1.400,-
Pris pr dag pr person ved 4-6 deltakere: Kr 1.100,-

Hva venter du på?

Leter du etter puddersnø, ville fjell og fantastisk utsikt? I Romsdalsfjellene står du på ski på ekte! Guidene fra Grand Hotel Bellevue står klare til å ta skiopplevelsene dine til nye høyder.

Ta en perfekt telemarkssving, der skiene skjærer seg gjennom puddersnøen. Trekk inn den friske lufta, og kjenn adrenalinet pumpe i utforkjøringene. Det majestetiske fjellandskapet med de endeløse hvite fjellsidene lokker nybegynnere og eksperter til å utforske et av de mest uberørte fjellterrengene i Norge. Her kan du gå opp til topper på opp mot 1800 m.o.h for så å nyte fantastiske nedkjøringer, i spektakulære omgivelser, med en utsikt som tar pusten fra en.
Grand Hotel Bellevue ligger midt i Romsdalens vakre fjellverden, omgitt av høye fjell og vakker utsikt til mange legendariske fjelltopper. toppturVåre guider vil ta deg med til stedet med best snø, og sørger for at du får unike skiopplevelser i uberørt natur. Den gode komforten og fantastiske servicen på Grand Hotel Bellevue gjør dette oppholdet til den ultimate toppturferien. Her får du alt i en pakke!

Toppturpakke 1 natt:
1 natt i dobbeltrom
Frokost og nistepakke til skituren
En guida skitur av lokal guide, dit forholdene er best, basert på vær og føreforhold
Dagens middag med dessert

Ikke inkludert, men som vi kan ordne på forespørsel:
Transport til og fra flyplassen/togstasjonen
„Velkommen til Romsdalen“ – et før-skituren introduksjonskurs
Vingårdsbesøk (for grupper på mer enn 6 personer)
Airboard moro
Leiebil

Pris fra kr. 1990/natt pr. pers.

Grand hotel, Åndalsnes (3)

Dess lengre du bor, dess mer sparer du pr natt. Det er så mange fjell å utforske, og med bare en dag blir det bare en bitte liten del av et stort univers. Det spektakulære fjellandskapet, i tillegg til den stabilt gode snøen vi finner i fjellene her gjør dette stedet til en attraktiv plass for mange dedikerte skikjørere og naturelskere. De kommer tilbake til Romsdalen år etter år for å oppleve vintereventyret her, og du kommer til å forstå hvorfor..

Send oss en forespørsel:

Romsdalen – Back in the mountains from Klaus Andreassen on Vimeo.

 

Bli med på den ultimate skitur i bakgården til Romsdal Lodge. Haute route over tre dager, som starter og ender ved Lodgen, og vil ta deg med på det mest fantastiske skiterreng Norge har å tilby.

Fris fra NOK 11 000/ 5 dager per person

Min. 3 pers. max 5 pers.

Vennligst ta høyde for prisendringer.

Det er mulig å legge til følgende opplevelser: Guiding, skredkurs, kokk, fjordfiske, yoga, fjellridning, hundekjøring, vinsmaking, osv.  Vennligst kontakt oss for å få en full beskrivelse av mulighetene som tilbys ved et opphold på Romsdal Lodge. Vi kjører egne skredkurs. Les mer her!

Send din forespørsel her:

Nyt det perfekte puddereventyret i Romsdalsfjellene. Her ligger attraktive toppturfjell på rekke og rad. Bo komfortabelt på hytte eller leilighet på Lensmansgarden i Innfjorden, og våkn opp til nye skieventyr hver dag. En skiferie hos oss passer for alle, enten det er toppturentusiaster som skal kjenne adrenalinet pumpe, eller for de som ønsker seg rolige skiturer i vakkert seterlandskap.

Midt i hjertet av Romsdalen, i den majestetiske fjellverden finner du Lensmansgarden. En flott, skjermet gård med lange tradisjoner, nå ombygd for overnatting. Her kommer du nær naturen, og våre gjester verdsetter den roen, og de mange mulighetene for å drive friluftsaktiviteter. minibildeTerrenget er vilt og dramatisk, her er milevis med urørt landskap. I Romsdalen unngår du å gå i kø. Her er det bare du og naturen. Nyt opplevelsen av å kjøre de perfekte svingene i pudder fra toppen av fjellet, og ned mot fjorden. Lensmansgarden er den perfekte basen for å boltre seg i fjellet.

Du kan velge mellom ulike vanskelighetsgrader for toppturene. Her kan skiløpere finne sitt paradis i oppkjørte løyper i flott turterreng uten for store utfordringer. For de som søker action inviterer de ruvende fjellene til mye artig skikjøring og fantastiske turopplevelser. Her kan den erfarne toppturentusiasten virkelig få leve ut sine store topptureventyr. Da er det godt å komme tilbake til gården og slappe av i saunaen, og etterpå kose seg i hyggelig lag i grillhytta på stedet.

Pakken inkluderer

fjosen4
Leiligheter – Fjøset
hanshuset
Hanshuset
 • 3 netter på Lensmansgarden
 • Sengetøy
 • Sluttrengjøring ved avreise

Ikke inkludert

 • Frokost
 • Skiutstyr
 • Transport
Pris for 3 netter per person:
 
2 pers
4 pers
6 pers
8 pers
Hanshuset 700 550
Apartment nr 2 og 3 i Fjøsen 1450 800
Apartment nr 4 i Fjøsen 700 550

For din egen sikkerhet, og for å være sikker på å finne stedet som gir deg den beste skiopplevelsen i Romsdalen anbefaler vi at du blir med på guida skitur. Vi kan være behjelpelig med å etablere kontakt med erfarne og lokalkjente skiguider.

Ønsker du flere opplevelser under oppholdet kan vi på det varmeste foreslå:
– Et vingårdsbesøk til Vingården Tuen
– Middag på Devold gård med historiefortelling
– En uhøytidelig klatrekonkurranse på Norsk Tindesenter
– Airboard moro med Friluftslek
– Skredkurs på Romsdal Lodge

Vi kan gjerne hjelpe deg med å planlegge oppholdet på Lensmansgarden.

Send oss din forespørsel:

Velkommen til drømmeuke ved Hotel Aak, der du kan oppleve 6 magiske dager med fantastiske toppturer i Romsdalsfjellene. Bo på komfortabelt hotell, med topp service, bli servert nydelige retter fra kortreiste råvarer, og nyt kveldene med gode venner.

Har du lyst til å virkelig oppleve hva fjellene i Romsdalen har å tilby? Med Hotel Aaks Drømmeuke i Romsdalsfjellene kan du etterlate hverdagsstress og kun fokusere på våre fantastiske omgivelser, sette den perfekte puddersvingen og nyte våre kokkers hjemmelagde middager av internasjonal standard.

prime-hotel-hotel-aak
Se fram til et fantastisk opphold på ærverdige Hotel Aak.

Vår drømmeuke inkluderer alt du trenger for å få en komplett uke i Romsdalsfjellene. Fra det øyeblikket du går ut av flyplassen i Molde eller togstasjonen i Åndalsnes vil våre guider og personale ta hånd om deg med førsteklasses personlig service. Dette er en uke hvor du skal slippe å tenke, kun nyte.

Våre guider vil i seks dager planlegge turer for å finne den beste snøen. Gruppene er på opptil seks personer per guide, og guidene planlegger turer etter gruppens ferdighetsnivå. Etter turene lader dere batteriene på hotellet, med afterski-snack, treretters middag, god drikke og badstue.

Gruppereise

Fra 23 000,- per person.

Inkludert i Drømmeuka:
 • Transfer fra Molde Flyplass/Åndalsnes Togstasjon og transport til og fra skiturer.
 • Syv overnattinger på Hotel Aak.
 • Seks dager på ski med guide.
 • Frokost, niste, afterskisnack og 3 retters middager.
 • Dobbeltrom med bad.
 • Tilgang til badstue.

Ikke inkludert:

 • Fly til Mode Flyplass/tog til Åndalsnes Togstasjon.
 • Privat taxi eller transport.
 • Drikke fra hotellet.
 • Forsikringer.
 • Ski- og skredutstyr (dette kan leies fra oss, ta kontakt for informasjon om utstyr).

Book i dag, du kommer ikke til å angre.

Kirketaket from Hotel Aak on Vimeo.

Start dagene med deilig hjemmelaget frokost og smør så mye niste du ønsker for dagens topptur.

Hotel Aak arrangerer afterski begge lørdagene i påsken. Her blir det sol, afterskisnack og god stemming!

790,- per person per natt i dobbeltrom.
1290,- per natt i enkeltrom.
Bestill fire netter og få den femte GRATIS!

Vi serverer også to- og tre retters middager hele påsken. Husk å booke dette samtidig som rommet

Ønsker dere guider som tar dere rett til pudderen og de flotteste nedkjøringene? Trenger dere utstyr for topptur? Ta kontakt og la oss ordne det for deg!

Pris på guide:
Pris pr dag pr person ved 2 deltakere: Kr 2.000,-
Pris pr dag pr person ved 3 deltakere: Kr 1.400,-
Pris pr dag pr person ved 4-6 deltakere: Kr 1.100,-

Bestill med en gang da vel!

Halvor Hagen er fjellfører og skredobservatør, og en internasjonalt godkjent Tindevegleder (IVBV/UIAGM/IFMGA).

Han tar på seg guiding i de fantastiske Romsdalsfjella. I tillegg holder han foredrag om Romsdalsfjellene og snøskred.

Les om Halvor Hagen på jobb som skredobservatør i Romsdalsfjellene her: http://www.utemagasinet.no/Aktuelt/UTE-aktiviteter/Ski/halvorskred

Romsdal byr på vill og vakker natur. For de som ønsker en enda heftigere opplevelse enn å vandre finnes det flere guider i området som spesialiserer seg på å ta med gjester på fjellturer eller utforske det bratte friluftslivet. Å benytte seg av guide vil i tillegg til å være en trygghet også være en berikelse for opplevelsen, da guidene også gjerne forteller om fjellene og historiske hendelser knyttet til stedet. Enten du ønsker å utforske fjelltopper i Romsdal, gå Romsdalseggen, bli med inn til Stabbeskaret – på kanten av Trollveggen! – eller til den berømte Mannen….ingen oppdrag er for store, ingen for små!

Vi har flere selvstendige guideselskap som operer i Romsdal der guidene samarbeider ved å fordele oppdrag etter ledig kapasitet, og etter hvilket oppdrag det er. Kontakt guidene våre for spørsmål og booking.

FJELLGUIDE.NO FJELLGUIDE.NO er et guidefirma som tilbyr fjellføring og kurs i Norge og Alpene. Alle guiden vi bruker er tilknyttet NORTIND og det internasjonale fjellførerforbundet IFMGA. I Romsdalen har Fjellguide.no spesialisert seg på guidede skiturer, skredkurs og toppturkurs om vinteren og guidede klatreturer på sommer.

SkiRomsdal tilbyr føringsturer i fjellet både sommer og vinter! Guidene er meget erfarne, har nødvendig lokalkunnskap om Romsdalsfjellene, og ikke minst er de dyktige på å alltid finne den beste snøen!

Urpu Hapuoja Ski & Mountainguiding  Fjellklatring og fjellføring. Under utdannelse for å bli internasjonalt godkjent tindevegleder (UIAGM / IVBV / IFMGA ). En dyktig og erfaren fjellfører og toppturguide, med svært god kjennskap til Romsdalsfjellene, sommer og vinter.

Friluftslek tilbyr fjellføring og toppturer på ski, og er svært dyktige på å lage i stand Romsdalsopplevelser til små og store grupper. De skreddersyr opplevelser etter gjestenes ønsker og ferdigheter, gjerne i kombinasjon med andre aktiviteter i friluft, eller sosiale hyggekvelder med god mat. Utstyr til utleie.

Romsdal Lodge  tilbyr fjellklatring og føringsturer, topptur på ski om vinteren og kjører egne skredkurs. Under utdannelse for å bli internasjonalt godkjent tindevegleder (UIAGM / IVBV / IFMGA ). Spesialkompetanse på skred. Svært rutinerte og dyktige guider med god lokalkunnskap. Tilbyr overnatting for inntil 14 personer fordelt på to gjestehus. Har i tillegg utstyrsutleie.

Halvor Hagen er internasjonalt godkjent Tindevegleder (IVBV/UIAGM/IFMGA). Meget erfaren og anerkjent toppturguide og fjellfører. Hans lokalkunnskap og kompetanse innen bratt friluftsliv har resultert i boka „Toppturer i Romsdalen“ med nøye beskrivelser av turene, trasévalg, og forholdsregler ved de enkelte toppene.

Tinder og Banditter tilbyr fjellklatring og fjellsportaktiviteter, med vekt på læring og innføring i teknikker. Har hele Romsdalen som lekeplass. Tilbyr også overnatting for opptil 10 personer i gjestehus.

Hotel Aak har dyktige skiguider som tar gjestene med på de flotteste skiturene og fjelltoppene i Romsdalen. Her får du overnatte i komfortable senger, og du våkner til den beste frokosten om morgenen, og kan nyte gourmetmiddag etter skiturene. De tilbyr også fjellklatring, føringsturer og MTB sykling i fjellet.

I tillegg arrangerer Norsk Fjellfestival hvert år Romsdalsvinter med et stort utvalg guida toppturer til de flotteste toppturfjellene i Romsdalen. Noe for enhver smak og ferdighet!

Fjellveier som leder inn til naturperler både sommer og vinter. Parker bilen ved stor parkeringsplass innerst i veien, og ta en dagstur eller fleredagers tur til noen av de flotteste turområdene i Romsdalsfjellene.

skisenteret

Skorgedalen – Rauma Skisenter

1   Skorgedalen 

Bomvei med betalingskort er åpen opp til parkeringsplassen i Skorgedalen. Flotte toppturer til Skarven og Smørbotn. Rauma Skisenter har åpent i helgene om vinteren når snørforholdene er gode. Ellers også i ferier.

2   Vengedalen

NDALSNES_-_VENGETINDENE_FOTO_YVIND_HEEN
Vengedalen

Elektronisk bomvei med betalingskort. Veien er brøyta opp til Vengedalssetra vinterstid. Utgangspunkt for flotte toppturer til Romsdalseggen og Blånebba.

3   Bøstølveien i Innfjorden

Bøstølen er et vintereldorado, enten du liker å gå i gode oppkjørte løyper, eller vil ta turen til noen av de flotteste toppturfjellene i Romsdalen. Det er vinteråpen bomvei til Hersla, der betalingskort benyttes.

Adobe Photoshop PDF

 

På Åndalsnes finner du butikkene som har det utstyret du trenger for skituren og andre vinteraktiviteter.friluftslek

Friluftslek regnes som toppturbutikken nr 1 i området, og her er alt du trenger fra innerst til ytterst av bekledning. Det beste toppturutstyret finner du her, i tillegg til nødvendig sikringsutstyr til bratt friluftsliv, sommer og vinter. Ta turen innom butikken midt i Åndalsnes sentrum. Guttene bak disken er dyktige på bratt friluftsliv, gir gode råd, og er eksperter på å skreddersy opplevelser til større og mindre grupper. De tilbyr guidetjenester sommer og vinter og ulike aktiviteter etter årstid. Hvorfor ikke prøve airboard med Friluftslek? Til Friluftslek sin nettbutikk

Sport1 er sportsbutikken på Raumasenteret. Godt utvalg av kvalitetsmerker og utstyr. Massevis av gode tilbud og topp service! Sliper og preparerer ski klar til bruk.

Intersport finner du midt i sentrum av Åndalsnes, med egen skiavdeling i kjelleren. Kjente merkevarer og mange gode tilbud! Sliper og preparerer ski. God service!

Matkasse

Ønsker du at en ferdig matkasse står klar til avhenting på butikken, eller i hytta du leier ved ankomst Romsdalen? På Bunnpris Åndalsnes kan de ordne en matkasse klar til deg og turfølget ditt! Du sparer tid, slipper å tenke, og kan bare begynne oppholdet med en god kveldsmat. Velg mellom ulike typer matkasser.

Litteratur

Toppturer_i_Romsdal
Toppturer i Romsdalen
The ultimate guide for ski touring in Romsdalen
Toppturkart som hører til beskrivelsene i boka Toppturer i Romsdalen.

 

Til turen hører det også med gode forberedelser. Boka „Toppturer i Romsdalen“ er selve Bibelen for toppturfolket! Den får du tak i på Romsdal Libris Bokhandel. Kan kjøpes på nett og i butikk. Det er også utarbeidet et Kart til skifører som hører til beskrivelsene av turene i boka. Vi anbefaler alle som skal dra på topptur i Romsdalen å ha med seg kart og en god beskrivelse av turen.

 

turbok-for-romsdal
Turbok for Romsdal

En ny bok med bildebaserte beskrivesler av de fineste fotturene i Romsdal er Turbok for Romsdal. Inkludert er også eget hefte å ta med på turen. Boka er en gavepakke for fotturisten som vil utforske noen av de flotteste turområdene i Norge!

Boka Fotturer i Romsdal har gode beskrivelser av mange kjente og kjære turperler i Romsdalen. Her får du detaljerte opplysninger om adkomst, lengde, tidsangivelse, gps-koordinater, m.m., og en veldig god kartanvisning.

I tillegg finnes en rekke gode turkart, bøker og suvenirer på Romsdal Libris Bokhandel.

nordveggen_turbok_prosjekt_02
Fotturer i Romsdal

The Romsdalsfjord is a long fjord that offers multiple fishing experiences!

Romsdalsfjorden comprises the entire fjord area within Tautra (the north-eastern outlet of Fannefjorden and Langfjorden/Eresfjorden). The main fjord on the southern side of the islands in Midsund county, to Dryna, the outmost of the islands in Midsund (Midfjorden), counts as a part of the Romsdalsfjord. The fjord’s entire length is therefore defined as 90 kilometres.

(source: Store Norske Leksikon)

Romsdalsfjord – one of the cleanest and richest fjords in Norway. 68 species is registrered in the fjord. Romsdalsfjord has hundreds of kilometers with shore line with several great fishing spots around.

Facts:

 • 88 kilometer long
 • Max depth 800 m
 • 68 registrered species
 • Fjord fishing is free of charge
 • Fjordfishing safari

Rauma has a lot of great rivers and fishing lakes in the mountains. For fishing in rivers and lakes you usually need a license from age 16.

For information about fishing in lakes and where to buy license: Romsdal.com

For more information about riverfishing: Åndalsnes og Omegn Jeger og Fiskeforening

Some of the private mountain roads are leading up to fantastic areas for outdoor activities. Take a look at the open mountain roads here!

Reconnect to a simpler life! Enjoy adventurous fishing in Langfjorden. The location and ambience at Mittet Camping provides the unique wilderness feeling.

Live the simple life in small, cozy wooden cabins right beside the fjord. Go fishing from early morning to late afternoon. Langfjorden is considered to be one of the best fishing fjords in Møre og Romsdal county. You can ecpect moments with good catches. You should bring your own boat to enjoy the adventurous fishing on the fjord. Boat launch and fish cleaning facilities at the property.klaus-m-fisk

There are also possibilities for fishing in the river next to the camp ground. Trout is a common catch.

Stay in our nostalgic wood cabin consisting of one single room with 4 beds, table and chairs, a stove and refridgerator,

The camp is equipped with central showers, toilets and a common dining area for visiting and relaxing. The common building is clean and welcoming.

Price from 2850/week based on a party of 4 people, including boat dock.

Price includes:

 • 7 nights in a standard cabin for 4 people
 • Boat dock
 • Free use of the amenities on site
 • Final cleaning

You need to bring your own bedlinen, towels, toiletries and kitchenware.546332_361327007249402_1087709450_n

From the camp ground you have easy access to explore the mountains, either you’d like to hike, or go fishing in a mountain lake. If you’d like a guided fishing trip we can assist you in planning your adventure.

Contact us:

Mittet6 Mittet7

 

 

reisegarantifondet

The beautiful location between majestic mountains, combined with outstanding fishing in the fjord, makes Måna Camping to a fisherman’s paradise. Expect hours with fishing action on the fjord. Romsdalsfjord is considered being one of Norway’s cleanest, with a rich population of different fish species. Facilities include a fish cleaning shelter and deep freeze on site. Stay in a comfortable cabin with private kitchen and bathroom.
Måna Camping is an all-around fishing resort providing great opportunities for nature watching, hiking, playing on the beach, and magic moments by the bonfire.
Season from April to November.

Price from 6,500/week based on a party of 4 people.

Price includes:
 • 7 nights in a standard cabin for 4 people
 • Boat dock
 • Free use of the amenities on site
 • Bed linen
 • Final cleaning

You need to bring your own bedlinen, towels, toiletries and kitchenware.

Boats for rent
15 HP boat inclusive gasoline Hour NOK 90,-
25 HP boat inclusive gasoline Hour NOK 110,-
40 HK HP boat, no gasoline Day NOK 600,-
Inclusive life jackets

 

Thairestaurant midt i sentrum med en rolig og koselig atmosfære. Her serveres gode lunch- og middagsretter inspirert av det thailandske kjøkkenet.

Arrangererer pub-kvelder.

Velkommen!

 

Enjoy a great holiday with lots of fishing action on the fjord. Saltkjelsnes offers a great atmosphere for the whole familiy.

Combine fishing in the fjord with fantastic wilderness experiences. Wake up to bird song, and enjoy your morning coffee on the terrace in a wonderful mountain scenery.

Saltkjelsnes Camping is a real gem by the sea, and offers a mixture of explicit fishing experiences and relaxation for those seeking the tranquility of nature in beautiful surroundings. Amenities include fish cleaning shelter, freezer space and a modern service building. Stay in a fully equipped cabin with private kitchen and bathroom. If you’d like a guided fishing trip, we can arrange one for you.
The catches consist of cod, halibut, Haddock, coalfish, mackerel, pollack, ling, wolfish, redfish and many other species.

Price from 7,850/week based on a party of 4 people

Price includes

 • 7 nights in a high standard cabin with bath and kitchen
 • Boat ekskl fuel
 • Life jackets
 • Storage in deep freeze
 • Free use of all the amenities

saltkjelsnes campingDSC_47281551568_583090435142150_1009447323070323626_n

 

Contact us:

reisegarantifondet

Visit Norway’s highlights in one day!

A unique bus trip through one of the most beautiful parts of the world. Natural beauty everywhere you look! The highlights are lined up.
The roundtrip starts from Åndalsnes train station. You can enjoy an exciting bus trip visiting the famous attractions Trollstigen, Ørnesvingen and Geiranger. The bus takes you up the 11 dramatic hairpin bends in Trollstigen, where you can enjoy a 25 minutes break for photography. The bus continue to the beautiful lush strawberry hills of the village of Valldal. Mighty, steep mountains surround Tafjord and the small rural communities along the fjord. For generations, the population had to live with the wild forces of nature. Avalanches and floods pose today a threat for those who live here. A short ferry ride from Valldal to Eidsdal, where the bus drives through Geiranger – Herdalen conservation area. Before heading down to Geiranger you pass Ørnesvingen, the view point of the hairpin bends that lead down to the Geiranger Fjord. From here you can see the wonderful fjord landscape, which is among the most beautiful in the world, inscribed on UNESCO World Heritage Site list because of the unique natural qualities.

After a short visit in Geiranger (1 hour) the bus is heading back to Åndalsnes. First stop is the upper viewpoint, Ørnesvingen, and a 15 minutes break. Here you can really enjoy the magnificent views of Geiranger, Geiranger fjord, the waterfalls „Seven sisters“ and rural mountain farm Knivsflå or enjoy the sight of the many cruise ships on the fjord. There will be another 25 minutes stop at Trollstigen.

If you want to be more flexible on the return journey you should consider book the tickets for each directions separately.

Bus one way Åndalsnes – Geiranger

Bus one way Geiranger – Åndalsnes

The direct bus between Åndalsnes and Geiranger drives the world famous Golden Route, with stops along the route, at Trollstigen and Ørnesvingen.

Bus from Åndalsnes Railway station daily in the period June 20 – August 21. „The Golden Route“ is one of the most spectacular sightseeing routes in Norway. 85 kilometers with beautiful views. On you way you will pass dramatic mountains, historic places, small lakes, creeks and waterfalls. The bus makes a stop at Trollstigen platau, where you will have 25 minutes to visit the view points. At Ørnesvingen there will be a short photo stop.

Other options:

From Geiranger to Åndalsnes

Roundtrip with sightseeing bus: Åndalsnes – Geiranger – Åndalsnes 

 

 

 

From September 5 the Innfjorden tunnel and Måndalen tunnel will be closed between 18 pm and 06 am. Convoy driving on scheduled times.

The Innfjord tunnel and Måndalen tunnel, a part of the road E136 between Åndalsnes and Måndalen, will be closed during night due to maintanance and construction work inside the tunnels.

The Innfjord tunnel and Måndalen tunnel closing times is every day 18 pm – 06 am with convoy driving on scheduled times.

From Innfjorden From Veblungsnes
Kl. 19.00 Kl. 19.15
Kl. 20.00 Kl. 20.15
Kl. 21.30 Kl. 21.45
Kl. 23.00 Kl. 23.15
Kl. 04.00 Kl. 04.30

Open Sundays on even-numbered weeks.

In Måndalen tunnel the maximum latency is calculated being only 15 minutes.

You can subscribe for getting information on SMS about changes in the closing program. The registration is free, and you will receive a messege on your mobile phone. Type INNFJORD START and send to 2252.

There will also be extra ferry departures between Åfarnes and Sølsnes during the night until Desember 24 2016, possibly longer.

From Åfarnes From Sølsnes
Kl. 01.15 Kl. 01.30
Kl. 02.45 Kl. 03.00
Kl. 04.15 Kl. 04.30

 

Detour options

A route option that connects western and eastern parts is Rv 15 over Strynefjellet. During the winter this road can be closed due to heavy snowfalls and bad weather. When Strynefjellet is closed Innfjord tunnel will open for convoy driving at 02 am. During the summer season the Trollstigen road, Rv 63, can be an option for vehicles shorter than 13,1 meters.

Follow us on facebook https://www.facebook.com/tunnelermr/

Romsdalsfjorden er en av Norges reneste og mest fiskeartsrike fjorder . Her finner du flere vertskap som har spesialisert seg på å tilby overnatting og aktiviteter ved Romsdalsfjorden. Flere hundre kilometer med strandlinje tilbyr flotte bademuligheter, båtliv, stand up paddle board, kano / kajakk, og mange flotte fiskeplasser.

Romsdalsfjorden  er en av Norges reneste og mest artsrike fjorder . Hele 68 arter er registrert i fjorden. Totalt flere hundre kilometer med strandlinje med mange flotte fiskeplasser rundt Romsdalsfjorden.
Hoveddelen av fjorden går på sørsiden av Sekken i Molde kommune og helt inn til Åndalsnes. Den andre delen , Langfjorden strekker seg til Eresfjord og Eidsvåg. Denne delen har også to populære fjordarmer for fiske  – Rødvenfjorden og Eresfjorden.


Flere gode overnattingsbedrifter har spesialisert seg på å gi gjestene de beste fiskeopplevelsene, og kan tilby høystandard overnatting, båter, moderne sløyehus, og frysere. Her er en oversikt over de beste stedene å bo ved Romsdalsfjorden.

 

 

Bli med på en fiskeopplevelse på Romsdalsfjorden. Fiskebåten Emma og vår skipper er klar for å ta deg med ut til de gode fiskeplassene på fjorden. Vi tilbyr 3-timers og heldagsturer.

Bli med fiskebåten EMMA på fisketur på Romsdalsfjorden. Vår skipper er erfaren fisker og båtfører. I den 24 fot store fiskebåten EMMA er han klar for å ta deg med ut til de gode fiskeplassene på fjorden. De som ikke ønsker å fiske, kan bli med på en fin sightseeingtur på fjorden. Fra 11. september og utover høsten vil fiskebåten kjøre ut fra Saltkjelsnes Camping. Oppmøte blir derfor ved campingplassen i Eidsbygda. Trykk på kart for større bilde.

Turene må bookes minimum 12 timer i forvegen. På forespørsel kan det være mulig å booke kortere tid i forvegen,  ved å kontakte oss på telefon +47 909 90 324.

3-timers fisketur på fjordenIMG_1560

Fisketur til de gode fiskeplassene på Romsdalsfjorden. Dette er turen for deg som ønsker å prøve ut fiskelykken  på den vakre Romsdalsfjorden. Turen starter kl 8.00, eller kl 12.00, og passer også for familier med barn. Ta gjerne kontakt med oss på +47 909 90 324  om du ønsker å dra på fisketur på et annet tidspunkt på dagen. Max 1 barn pr voksen. Max 6 personer. Vi har redningsvester.

Heldagsturer

Bli med en hel dag på eventyrfiske på Romsdalsfjorden!

Dagsturen varer fra 6-8 timer, etter gruppens ønske. Turene settes opp på forespørsel. Ta kontakt for pris og tilrettelegging.

Den vakre beliggenheten mellom majestetiske fjell, kombinert med et fantastisk fiske i fjorden gjør Måna Camping til et paradis for fiskere. Her kan du forvente mye spenning og action på fjorden. Romsdalsfjorden er regnet som en av Norges reneste og mest artsrike. Campingen er godt tilrettelagt for fiskere med utleiebåter, sløyehus og fryseboks tilgjengelig.
På Måna Camping ligger alt til rette for mye fiskemoro, men også flotte fjellturer, bade i sjøen, eller nyte magiske øyeblikk ved bålet. Bo i komfortable hytter med eget lite kjøkken og bad.

hytte16-20a hytte16-20luxus-huette

p1060935Pris fra 6,500/uke i hytte for 4 personer.

Prisen inkluderer
 • 7 overnattinger i standard hytte for 4
  personer
 • Båtplass ved brygga til egen båt
 • Fri benyttelse av stedets fasiliteter
 • Sengetøy
 • Sluttrengjøring
Båter til leie
15 HK båt, inkludert bensin Pr time NOK 90,-
25 HK båt, inkludert bensin Pr time NOK 110,-
40 HK båt, uten bensin Pr dag NOK 600,-
Inkludert redningsvester

Send oss din forespørsel:

If you are looking for an ideal fishing location with possibilities to target big fish and huge catches, look no further. Whether you’re a novice or experienced angler, the fishing here is outstanding. Fagervik Camping offers a cozy and relaxed environment, surrounded by beautiful vistas and wild nature.

Fagervik+Camping_+Copyright+2015_180 Fagervik+Camping_+Copyright+2015_143
The charming cabins face the fjord, and are situated only meters from the water. Amenities include a separate bedroom, fully equipped kitchen, living room and bathroom. Fagervik Camping is hard to beat on comfort, quality and fishing experiences.fagervik 9

Price from € 940/week based on a party of 4 people.

Contact us:

Er du på jakt etter den ideelle plassen for fiskelykke og storfangst, er Fagervik det rette stedet. Her kan du, enten du er nybegynner eller ekspert, oppleve et eventyrlig fiske. Fagervik Camping tilbyr en koselig og avslappet atmosfære, omgitt av vakker utsikt og natur på alle kanter.

Fagervik+Camping_+Copyright+2015_180 Fagervik+Camping_+Copyright+2015_143
De sjarmerende hyttene ligger vendt mot fjorden, bare få meter fra sjøkanten. Hyttene har separat soverom, fullt utstyrt kjøkken, stue og bad.

Fagervik Camping er vanskelig å overgå når det gjelder komfort, kvalitet og fiskeopplevelser.fagervik 9

Pris fra 8,400/uke for 4 personer.

Send oss din forespørsel:

 

Stay at Lensmansgarden and chase the great trophes in the fjord. Experience great fishing in beautiful surroundings.

Lensmansgarden in Innfjorden is surrounded by beautiful, dramatic mountains. The reputation of quality fish in the fjord and lucrative catches makes Lensmansgarden a fisherman’s paradise. Lensmansgarden is situated on the countryside, where you’ll find a relaxing atmosphere, and all the facilities a great fishing resort should have. You can look forward to hours of exciting fishing adventures. The fjord and marina is within 500 metres walking distance from the resort.

The accommodation consists of a cluster of self catering lodges in a mixture of both old and new houses. Originally, this has been a farm with several buidlings. The houses are taken care of in style and atmosphere. Some log cabins have a turf roof. The area provides great opportunities for outdoor activities for the whole family, like hiking, swimming and fishing in the fjord and mountain lakes. This makes Lensmansgarden an ideal place to stay for families or smaller groups of people enjoying outdoor life.fiske7

The farm is open all year for tourists. The fishing season ranges from Easter to the end of September.

We have 10 boats, and the boat sizes are 18 feet/25 hp, 15 feet/10 hp, 10 feet 4hp. The boats are located in a marina, not far from the farm.

On site you find a common dining area and a living room with TV. The barbeque in the barn invites for social gatherings around the bonfire. There is a room for cleaning fish.
Choose your stay in a comfortable cabin or apartment.

Price from 7,350/week for a cabin with 4 beds.
Price from 8,150/week for the apartment with 4 beds.
Price from 9,450/week for a cabin with 7-8 beds.

Prices include

 • 7 nights in a cabin or apartment
 • Boat 
 • Life jackets
 • Free use of all the amenities on site.

You will need to bring your own bed linen, groceries, towels, and toiletries. Prices are except gasoline.

We have 10 boats. The boat sizes are:18feet/25 hp, 15 feet/10 hp, 10 feet 4hp. The boats are located in a marina, not far from the farm. We have a room for cleaning fish on the farm.

fiskebilde_lensmansgarden3

Contact us:

reisegarantifondet

Høst i Romsdalen - Foto: Øyvind Heen
Høst i Romsdalen – Foto: Øyvind Heen

Høsten i Romsdalen kan by på fantastiske turer og naturopplevelser. Stillheten rår, fjellene skifter fra sommer til vinter, og for naturelskere er høsten tiden for de store opplevelsene i Romsdalen. Ønsker du en aktiv ferie i Romsdalen kan vi anbefale våre flinke guider som gjerne tar folk med på tur i høyden eller på oppdagelser langs elvebredden.

Hotel AakRomsdal Lodge og Villa Verma er steder å bo der vertskapet stiller som guide. De fleste andre overnattingsstedene har kontakter med flinke guider som kan komme med forslag til aktiviteter, og gjøre opplevelsen trygg.

Vi gir deg oversikten over alle de hyggelige stedene å bo:

 

Hotell
Grand hotel, Åndalsnes (16) Grand Hotel Bellevue

Bo komfortabelt i sentrum av Åndalsnes, på et fint hotell med utsikt.

Mulighet for transport.

Les mer…

 Adobe Photoshop PDF
Bilde2  

Rosvang Gaard

Her bor du herskapelig med den flotteste utsikt, og fantastiske turmuligheter utenfor døra.

Mulighet for transport.

Les mer…

Adobe Photoshop PDF
Hotel Aak in Romsdalen Hotel Aak

Bo godt på på et intimt og koselig hotell med et flott vertskap som kan skreddersy opplevelser i fjellet.

Les mer…

Bjorligaard_Hotel_001 Bjorligard Hotell

Bo godt i et av de flotteste fjellområdene i Norge. Unike turmuligheter alle årstider.

Les mer…

 Adobe Photoshop PDF
Feriehus/Hytter
lodge4 Romsdal Lodge

En aktiv og hyggelig ferie midt i smørøyet av Romsdalens fjellverden. Smak på indrefileten av fjelltoppene til fots eller på ski! 

Guidede turer og skredkurs.

Les mer…

Romsdalen, foto Øyvind Heen (92) Fiskerhytta i Isfjorden (Fjords Cabins)

Et koselig hyttetun med plass til 12 personer i idylliske omgivelser. Ypperlig for storfamilien. Barnevennlig.

Min 3 netter.

Les mer…

høydepark12 Villa Verma

Opplsevelsene står i kø på Verma, et ypperlig sted å bo og være aktiv i naturen – med guide!

Les mer...

Lensmannsgården Lensmansgarden i Innfjorden

Flotte leiligheter og hytter med kort vei til fjorden og fjellet.

Muligheter for båtleie.

Les mer…

Saltkjelsnes Saltkjelsnes Camping

Flotte hytter like ved sjøen for opptil 6 personer.

Muligheter for båtleie.

Les mer…

remmem Remmem Gard

Finn roen og freden like ved Rauma elv i flott leilighet eller stabbur i gammel stil.

Les mer…

IMG_1437 Trollveggen Camping

Overnatt i spektakulære omgivelser, like under Trollveggen, i komfortable hytter.

Les mer…

Nordre faltmark gård 1200 Nordre Flatmark Gård

Overnatt i et herskapelig hus med sjel på Nordre Flatmark Gård, i hertet av Romsdalen.

Les mer…

Mittet5 Mittet Camping

Bo i naturskjønne omgivelser, like ved fjorden, i enkle, koselige hytter.

Les mer...

Adobe Photoshop PDF
DSC_0111 Gjerdset Turistsenter

Nyt stillheten ved Gjerdsetvatnet i komfortable hytter eller leiligheter med fantastisk utsikt.

Les mer…

2484_54061958007_7307439_n Trollstigen Resort

Sentral overnatting i fine hytter blant mektige fjell nær Trollstigen.

Les mer…

Adobe Photoshop PDF
Gamleskolen Skolestua 1872

Koselig hus i landlige og flotte omgivelser.

Les mer… 

Fagervik Camping

Fine hytter rett ved vannkanten i Tresfjorden. Flott for fiskeentusiaster.

Les mer…

Adobe Photoshop PDF
tommerhuset Tømmerhuset i Isfjorden

En flott tømmerstue i koselig, gammel stil, med den fineste utsikt.

Les mer…

Overnatting i Åndalsnes
055 Villa Romsdalsegggen 

Like ved turstien til Romsdalseggen, på Åndalsnes, ligger en flott enebolig som passer for opptil 6 personer.

Les mer…

Adobe Photoshop PDF
Villa_Åndalsnes Villa Åndalsnes 

Private rom til leie med kort vei til sentrum og bussforbindelse.

Les mer…

Åndalsnes, foto Steinar Vikås (38) Åndalsnes Camping 

Like ved Rauma elv er det hytter og rom til leie, 2 km fra sentrum.

Les mer…

0M0A9552MattiBernitzMattiBernitz Åndalsnes Guesthouse 

Sentral overnatting i flotte rom med utsikt like ved sentrum.

Les mer…

Setnes6 Setnes Feriesenter

Flotte, nye hytter og rom til leie i naturskjønne, rolige omgivelser nært Åndalsnes.

Les mer…

Adobe Photoshop PDF
Alleen 28 Alleen 28

Et koselig, lite hus på Veblungsnes, 2 km fra Åndalsnes sentrum.

Les mer…

Adobe Photoshop PDF

 

Vennligst fyll ut skjema for deltakelse på aktiviteter rundt tema Høstnyheter.

Haute route i Romsdalen over tre dager. Det blir masse herlig skikjøring i fantastisk natur! Vi starter fra fjorden og går opp til noen av Romsdalens fineste og flotteste topper.

Bli med på den ultimate skitur i bakgården til Romsdal Lodge. Haute route over tre dager, som starter og ender ved Lodgen, og vil ta deg med på det mest fantastiske skiterreng Norge har å tilby.

Vi overnatter to netter på Romsdal Lodge og to netter i fjellhytter.

Dag 1: Ankomst dag, organisering av utstyr, turplanlegging og middag på Romsdal Lodge hvor vi også overnatter.

Dag 2 og 3: Turdager, vi går i fantastisk natur og står på ski fra fjorden til noen av Romsdalens fineste og flotteste topper. Vi overnatter i idyllisk beliggende fjellhytter.

Dag 4: Turdag hvor vi tar oss 1200 høydemeter fra fjellet og ned til Lodgen hvor vi nyter en vel fortjent øl og en 3-retters middag servert av en lokal kokk.

Dag 5: Hjemreisedag.

God fysisk form er påkrevd.

Pris fra NOK 11 000,- pr. person

(min. 3 pers. max 5 pers.)  NB: prisene er veiledende og kan endres fra dag til dag.

Inkludert i prisen
 • Overnatting
 • Guide
 • Lokal transport
 • Måltider

Vi har i tillegg utstyr til leie.

Åndalsnes største varehus innen moteklær. Herre- og dameklær.

Dame- og ungdomsmote, festantrekk, tilbehør.

classic

Åpningstider

Mandag – Onsdag 10 – 17
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 17
Lørdag 10 – 15

Velkommen til vår koselige damebutikk midt i sentrum av Åndalsnes. Dameklær til hverdag og fest!

Vi fører kjent kvalitetsmerker i dameklær, sko og vesker. Besøk vår koselig butikk i sentrum av Åndalsnes. Vi har klær for hverdag og fest!

Noen av merkene vi fører er Katrin Uri, iiS Woldling, Hippi Grace, Smashed Lemon, og mange flere.

Velkommen innom!

 

 

 

Kolonnekjøring i Innfjordstunnelen, E 136. Se tidspunkt for kolonnekjøring her.

Mandag 5.september fortsetter arbeidet med å utbedre Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen på europaveg 136 i Rauma kommune. [26.08.2016]

Innfjordtunnelen blir stengt fra kl. 18-06 med kolonnekjøring til faste tidspunkt, og det blir kolonnekjøring i Måndalstunnelen fra kl. 18-06 med inntil 15 min ventetid.

For Innfjordstunnelen blir tidspunktene for kolonnekjøring:

Fra Innfjorden Fra Veblungsnes
Kl. 19.00 Kl. 19.15
Kl. 20.00 Kl. 20.15
Kl. 21.30 Kl. 21.45
Kl. 23.00 Kl. 23.15
Kl. 04.00 Kl. 04.30

I partallsuker blir tunnelen åpen på søndager.

Omtrent alt som går an å skifte i tunnelene skal skiftes ut. Når utbedringen er ferdig sommeren 2018 vil det knapt være noen tunnel i Norge med mer avansert sikkerhetsutrustning enn Innfjordtunnelen.

Varsler endringer med SMS
Vegvesenet oppfordrer alle som kjører strekningen til å melde seg på SMS-varslingen (gratis). Ved endringer i stengningsopplegget sender vi ut SMS. Man melder seg på ved å sende INNFJORD START til 2252.

Ekstra ferjeavganger på sambandet Sølsnes-Åfarnes
Det blir ekstra rundturer med Fjord1 på fergesambandet Sølsnes-Åfarnes fra mandag til lørdag for trafikanter som ønsker å kjøre nord for Romsdalsfjorden.

Fra Åfarnes Fra Sølsnes
Kl. 01.15 Kl. 01.30
Kl. 02.45 Kl. 03.00
Kl. 04.15 Kl. 04.30

Tilbudet vil vare fram til 24. desember 2016, med mulighet for forlenging til sommeren 2018.

Omkjøring
Trafikanter til/fra Østlandet kan velge omkjøring om Rv.15 Strynefjellet. Hvis Strynefjellet blir stengt (om vinteren) åpner Vegvesenet for kolonne kl. 02.00 gjennom Innfjordtunnelen. I sommerhalvåret kan vegen om Fv. 63 Trollstigen brukes som omkjøring for kjøretøy kortere enn 13,1 meter.

Dette skal gjøres i tunnelene
Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut i begge tunnelene. Både Innfjord- og Måndalstunnelen får DAB-dekning, ny vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snunisjer. I tillegg får Innfjordtunnelen få kameraovervåkning, høyttalere, og sammenhengende ledelys.

Følg oss på facebook https://www.facebook.com/tunnelermr/

Kitch’n er en merkevarebutikk som har visjon om å være No. 1 på kjøkkenet. Vi fører mange kjente merkevarer. Kom innom vår butikk på Raumasenteret for å se utvalget.

Kitch’n fører mange kjente merkevarer, bl.annet: Aga, Aida, Bialetti, Bodum, Cacas, Cemo, Dolce Gusto, Eva Solo, Fiskars, Global, Hardanger Bestikk, Holmegaard, iittala, Joseph Joseph, Kitchen Aid, Le Creuset, Mac, Modern House, Nespresso, Peugeot, Poul Pava, Riedel, Rosendahl, ScanPan, Victorinox, Zyliss, Wilfa, m.flere.

Produktene holder høy kvalitet og profil på et stort vareutvalg innen gryter og panner, kniver, bestikk, vin og barglass, kjøkkenglass, elektriske artikler til kjøkkenet, termo- og serveringskanner, krydderkverner, ildfaste former, serviser m.m.

Har du husket å fikse sveisen I det siste?
Vi har dropp inn!💆🏼
For bestilling: 71 22 24 66 eller www.moustache.no
Du finner oss i 2 etg på Raumasenteret!😄

Ålesund-Sunnmøre Turistforening (ÅST) inviterer til både dagsturer og lengre turer i sitt hytte- og rutenett i Sunnmørsalpene og Tafjordfjella. Sunnmørsalpene byr på spisse tinder med fjord og hav som bakgrunn, mens du i Tafjordfjella kan vandre i et godt utbygd nettverk av betjente, selvbetjente og ubetjente hytter i et vakkert og variert fjelllandskap.

Ålesund-Sunnmøre Turistforening (ÅST) inviterer til både dagsturer og lengre turer i sitt hytte- og rutenett i Sunnmørsalpene og Tafjordfjella. Sunnmørsalpene byr på spisse tinder med fjord og hav som bakgrunn, mens du i Tafjordfjella kan vandre i et godt utbygd nettverk av betjente, selvbetjente og ubetjente hytter i et vakkert og variert fjelllandskap.

Klikk på bildet for stort kart.

Ålesund-Sunnmøre Turistforening eier og driver totalt 14 hytter og arrangerer en lang rekke fellesturer og aktiviteter for både barn, ungdom og voksne hele året. Hvert år utføres et stort dugnadsarbeid på alle hyttene til ÅST, i tillegg til arbeidet med ruter og stier. Stikkord er fellesskap, styrke og kreativitet!

Vakkerstøylen og Pyttbua er selvbetjeningshytter eid av Ålesund- Sunnmøre Turistforening, og er tilgjenglig fra Brøstet øverst i Romsdalen. Fra parkeringsplassen er det 2 timer til Vakkerstølen og 3 timer til Pyttbua langs T-merket sti. Legg gjerne en rundtur i dette området.

For alle hyttene gjelder DNT-priser.

Her er en oversikt over hyttene du kan besøke i det flotte turområdet Sunnmørsalpene – Tafjord. For å se et interaktivt oversiktskart over alle hyttene i området gå inn på UT.no

Reindalseter

Reindalseter ligger ved østenden av Langevatnet i Reindalen

og er midtpunktet i rutenettet i Tafjordfjella.

Hytta er betjent i sommersesongen. 76 sengeplasser.

Kaldhusseter

Et flott utgangspunkt for turer i Tafjordfjellene. Det er også gode

fiskemuligheter i nærheten. Ypperlig for barnefamilier. 34 sengeplasser i

hovedhuset, og 18 i selvbetjent hytte.

Veltdalshytta

 

I hjertet av Tafjordfjella, med et spennende turterreng.

Båt disponibel for hyttas gjester. 51 sengeplasser.

Danskehytta

Høytliggende hytte på 1450 moh. En ideel hytte som utgangspunkt for

turer videre inn i Tafjordfjella eller som base for dagsturer.

26 sengeplasser.

Pyttbua

Pyttbua ligger høyt og fritt på en sandmorene øverst i Puttbudalen,

omgitt av stolte fjell som Karitinden (1982 moh.). 51 sengeplasser.

 

Fieldfarehytta

Hytte med enkel standard. Den har fire brisker/sengeplasser og

ligger skjult under et stup ti minutt fra Veltdalshytta.

Ikke oppvarming eller kokemuligheter. 4 sengeplasser.

Tjønnebu

Koselig hytte midt i fjellheimen. Hytta ligger mellom fire vann,

og det er fisk av topp kvalitet i alle vannene. 9 sengeplasser.

 

Jakobselet

For deg som vil kjenne på tradisjonene i ei over hundre år gammel

hytte, og oppleve gammeldags hytteliv med utedo og vannbæring

med børtre. 7 sengeplasser.

Vakkerstøylen

Kanskje den mest sjarmerende hytta i Tafjordfjella.

Godt fiske i Ulvådalsvatnet og elvene i nærheten. Robåt til disposisjon.

Flott for familier. 28 sengeplasser.

Velleseter 

Den vakre Velleseterdalen er velegnet for turer med de yngste,

med utgangspunkt i hytta. 11 sengeplasser.

Tyssenaustet

Et ombygd naust på nordvestsida av Tyssevatnet. Flott for familier.

Båt tilgjengelig ved fjorden. 6 sengeplasser.

Patchellhytta

Patchellhytta består av tre hytter, og ligger ved foten av Slogen (1564 moh.),

sunnmørsalpenes mest kjente topp. Glimrende utgangspunkt for toppturer

til Slogen, Brekketindane eller Smørskredtindane. 72 sengeplasser.

Runde Fyr

Runde fyr ligger på Kvalneset på nordvestspissen av den kjente fugleøya

Runde. Den nyeste fyrvokterboligen på fyrstasjonen som er gjort om

til selvbetjent hytte med 24 senger.

Standalhytta

Standalhytta ligger på Standalseidet, like ved Kolåstinden og Sætretindane

i Sunnmørsalpane. 12 sengeplasser.

 

Romsdalseggen – Norges vakreste fottur finner du ved Åndalsnes, midt i hjerte av Romsdal! På toppen av Romsdalseggen har du panoramautsikt til alle de kjente fjelltoppene i Romsdal. Daglig busstransport inn til startpunktet for turen blir satt opp så snart forholdene tillater det på sommeren.

Norges vakreste og lettest tilgjengelige fottur går over Romsdalseggen. Her finner du detaljert turbeskrivelse, tips og praktisk info. Du kan også lese mer om turen i Romsdalseggenbrosjyren, og ved å klikke på linkene under. 

Er du utenfor sesongen for busstransport og ønsker å gå opp på Romsdalseggen er det flott å starte turen fra Åndalsnes sentrum og gå opp motsatt vei og følge Romsdalseggenstien så langt du vil. Alternativt kan du kjøre inn til startpunktet i Vengedalen og følge stien opp på selve Romsdalseggen, og tar til venstre opp til fjelltoppen Blånebba hvis forholdene tillater det. Dette er en tur på ca 2,5 timer opp på toppen, og beregn ca 2 timer ned igjen til parkeringsplassen. Turen opp til Romsdalseggen og Blånebba er også en fantastisk topptur på ski i vinterhalvåret.

Alternativ 1 Normalruta går over selve Romsdalseggen mesteparten av turen. Dette er den absolutt flotteste varianten med fantastisk utsikt hele turen. Selve turen er 10 kilometer lang, og den har en stigning på 970 høydemeter. Mesteparten av stigningen er unnagjort når du kommer opp på Romsdalseggen. Her er det luftig, men med en god sti å gå på. Enkelte bratte partier kan være litt utfordrende for enkelte. Med gode hjelpere klarer de med en mild grad av høydeskrekk å gå turen. Man bør ikke velge normalruta om man har en solid høydeskrekk, eller om man ikke har gått i fjellet før! Da bør man velge en mindre luftig variant – eventuelt starte turen fra Åndalsnes og gå opp motsatt vei, da kan man snu når man vil og gå ned igjen samme vei.

En ekstra avstikker til Blånebba er anbefalt. Da går man til venstre når man kommer opp på eggen.

Alternativ 2 Romsdalseggen om Høgnosa er navnet på ruta som følger en sti på baksiden av Romsdalseggen et lengre stykke før man går opp på eggen via fjellet Høgnosa. Denne turen er lengre å gå, da det er over 12 kilometer totalt. Derfor er ikke turen mindre slitsom, men denne ruta unngår det bratteste partiet av Romsdalseggen. Deler av denne turen går i ur, og mange syns dette er den mest krevende varianten, rent fysisk. Spør om råd dersom du er usikker!

    Ser du etter overnatting – klikk her!

Romsdalseggen Gjelstenli (34) _49

Turen over Romsdalseggen egner seg ikke for alle!  Man må vurdere egne ferdigheter for å gjennomføre en lang fjelltur, ha riktig bekledning, gode sko og ta med rikelig med mat og drikke før man legger ut på turen. Vær oppdatert på værmeldinger, dette er en godværstur! Man legger ikke ut på tur om tåken er tett, hvis det er regn og kraftig vind, eller hvis det er meldt tordenvær.

Begge rutene følger samme stien ned mot Åndalsnes. Det er viktig å merke seg at det fra Nesaksla (715 moh) er en bratt og til tider gjørmete nedstigning som for mange blir den mest krevende strekningen på hele turen. Her er det lett for at ulykker kan skje i forbindelse at man glir på sleipe røtter eller snubler i ulendt terreng.

Barn og hund

Man bør vurdere barnets form og utholdenhet før man tar med barn på en tur over Romsdalseggen. Små barn under skolealder frarådes å bli tatt med på turen, da dette er en lang og krevende dagstur. Noen er spreke nok i en alder under 10 år, men det må vurderes nøye av foresatte.

Spreke hunder kan normalt bli med over Romsdalseggen, men i det bratteste partiet må hunden hjelpes.

Båndtvang for hunder:
Området Åndalsnes – Isfjorden- skorgedalen har utvidet båndtvang i perioden 1 april – 1 oktober.
Husk å holde hunden i bånd. Området har dyr på beite, husk å lukke grinder. Riktig god tur!

Transport inn til startpunktet

Romsdalseggenbussen går hver morgen fra Åndalsnes Skysstasjon / Jernbanestasjonen på Åndalsnes i sommersesongen.
Bussen går alle dager kl 9.30 fra den 1. Juli – 30. september 2016. Forlengelse av sesongen er væravhengig, og det kan på bakgrunn av gode værmeldinger settes opp buss de første helgene i oktober. Det blir kommunisert på facebooksiden og her på nettsiden.

Det settes opp flere busser når den første er full. Vi kjører Romsdalseggenbussen til alle har kommet seg til fjells. (mehr …)

Romsdalseggen utenom sesong kan være en fantastisk naturopplevelse hvis været og forholdene tillater det.

Buss inn til  startpunktet for Romsdalseggen med avgang fra Åndalsnes jernbanestasjon kjører i perioden 1. juli til og med 30. september. Sesongen kan bli forlenget, avhengig av vær og føreforhold.

All vandring over Romsdalseggen skjer på eget ansvar. Vi ber alle om å ta sine forholdsregler ved valg av rute over Romsdalseggen basert på værforhold, årstid og egne ferdigheter.

Vi oppfordrer til å lese gjennom brosjyren før man legger ut på tur:

Romsdalseggenbrosjyre

Vi anbefaler deg som kommer utenom sesongen å starte turen fra Åndalsnes, gå opp Romsdalstrappa og fortsette så langt du vil innover Romsdalseggen – for så å gå samme vei tilbake. Vintergjester på ski tar gjerne turen over Romsdalseggen – fra Vengedalen. Lokal kjennskap til fjellet og forholdene er nødvendig. Vi har mange dyktige fjellguider som gjerne stiller opp for små og store turfølger. Her finner du oversikt over fjellguider.

Parkeringsplasser i Åndalsnes

Vær oppmerksom på parkeringsreglene i Åndalsnes sentrum. Det er kun korttidsparkering innenfor skravert sone, noe som betyr at du må parkere på en av langtidsparkeringene hvis du skal stå her utover 3 timer. På kartet er det oversikt over 3 romslige parkeringsplasser der du kan stå gratis hele dagen.

Parkering_eggen

 

Parkeringsplasser for Romsdalseggen

Vær oppmerksom på parkeringsreglene i Åndalsnes sentrum. Det er kun korttidsparkering innenfor skravert sone, noe som betyr at du må parkere på en av langtidsparkeringene hvis du skal stå her utover 3 timer. På kartet er det oversikt over 3 romslige parkeringsplasser der du kan stå gratis hele dagen.

Parkering_eggen_norsk

 

VOLLAN er en ny klesbutikk midt i Åndalsnes sentrum. Stort utvalg moteklær og tilbehør fra Catwalk Junkie, Culture, Educe, FreeQuent, OneTwoLuxzuz, Pulz, Kaffe, mm..

I sentrumsbutikken til Rauma Ullvare finner du de lekreste gaver. Pledd, sitteunderlag og puter fra Røros Tweed. Maskinstrikk og strikkepakker fra Rauma. Kniver fra Brusletto. Nydelige jakker og tilbehør fra Oleana. Ildhane lysestake fra Anderssen & Voll. Ta en tur innom butikken og se våre nyheter.

Gå ikke glipp av et eneste tilbud! Bli medlem i kundeklubben RaumaHandel og du får de siste tilbudene til din mobil!
Meld deg inn i kundeklubben her, og du er med i trekningen av et Mannen-gavekort til en verdi av 5 000 kr!  Aldri en dag uten å gjøre en god handel på Åndalsnes!

ROMSDALEN ON SNOW

Where to stay

Stay 3 nights in double rooms at Grand Hotel Bellevue.

Product description

Romsdalen is the perfect location for friends that wants to explore the breath-taking winter mountains in Romsdalen. This 3 day program offers hillarious and thrilling adventures, high and low in Romsdalen. After a long day in fresh air, you can relax in front of the fireplace, or join any of the social evening programs we can offer.

Details:

Get thrilled in Norway’s greatest areas for mountain ski touring. Enjoy ski touring with professional ski guides.

Monday: Arrival by train or by your own vehicle.

Tuesday: Summit to fjord. Guided ski tour to the best snow in Romsdalen. Choose between evening activities, or join the “Trollkamp” at Norsk Tindesenter.

Wednesday: Summit to fjord. Guided ski tour to the best snow in Romsdalen. Choose between eveneing acrivities.

Thursday: Departure. Drop off at the train station if you have chosen this option.

 

Price for 4 persons “Romsalen on Snow” package:

3 nights stay, accommodation in double rooms

Arrival dinner

Intro course “Welcome to Romsdalen”

2 guided tours with professional mountain guide and transportation

“Trollkamp” at Norsk Tindesenter

Train tickets

 

Prices from: 5490,- per person

 

Upgrading possibilities:

Single rooms

Vineyard visit – a taste of Romsdalen, with story telling

Dining out, with story telling and entertainment

 

January – April

Product

Romsdalen Rawest Ski Experience

Where to stay Choose between different accommodation options
Product description Romsdalen is the perfect location for friends that wants to explore the breath-taking winter mountains in Romsdalen. This 3 day program offers hillarious and thrilling adventures, high and low in Romsdalen. After a long day in fresh air, you can relax in front of the fireplace, or join any of the social evening programs we can offer.

Details:

Guided ski tour with professional ski guides.

Monday: Arrival by train or by your own vehicle. Choose the Foodbasket if you’d like the shopping already done for you.

Tuesday: Summit to fjord. Guided ski tour to the best snow in Romsdalen. Choose between evening activities, or join the „Trollkamp“ at Norsk Tindesenter.

Wednesday: Summit to fjord. Guided ski tour to the best snow in Romsdalen. Choose between eveneing acrivities.

Thursday: Departure. Drop off at the train station if you have chosen this option.

Price per person

Price for 4 persons „The Rawest Romsdalen“ package:

3 nights stay, accommodation in cabins – self service

Food basket – choose between different baskets

Intro course „Welcome to Romsdalen“

2 guided ski tours to the best snow in Romsdalen, with a professional mountain guide

„Trollkamp“ at Norsk Tindesenter

Dining out

Train tickets

 

Price from: 4390,- per person

 

Upgrading possibilities:

Hotel

Vineyard visit – a taste of Romsdalen, with story telling

Dining out, with story telling and entertainment

 

Starting point January – April

 

åndalsnes gjestehavn

 

Åndalsnes hat einen Gästebootssteg mit 15 verfügbaren Plätzen.

Der Hafen ist mit Wasser und kostenlosem Strom ausgerüstet. Strom kann man aus einem Shrank am Kai holen. Das Anlaufen des Bootssteges ist um sonst und Buchung im Voraus ist nicht gefordert. Der Gästehafen ist nicht für längere oder dauerhafte Aufenthälte von lokalen Booten gemeint.

Hafenpreis: kostenlose Vertäuung, Wasser und Strom sind inkludiert.

Mehr Information bekommen Sie bei Rauma Kommune.

Die Angelvorschriften im Meer wird vom Fischereiministerium verwaltet. Beachten Sie bitte, dass es Ihre eigene Verantwortung ist vom gültigen Regelwerk zu wissen.

 

In Norwegen können alle, auch Touristen, um sonst im Fjord angeln. Vorschriften, die das Freizeitangeln auf dem Wasser regulieren sollen, sind aber notwendig um die zukunftige Bestände zu sichern. Touristen müssen deshalb diese Vorschriften folgen, wenn sie auf dem Wasser angeln:

 

 • Ausländische Touristen können nur von Hand geführte Fischereigeräte benutzen, wenn sie angeln. Touristen dürfen nicht Netz, Reuse, Leinen und ähnliches nutzen.
 • Sie können bis zu 15 Kg Fisch und einen ganzen Trophäefisch sich raus aus dem Land mitnehmen. Süßwasserfische wie Lachs, Forelle und Saibling sind aus dem 15 Kilo-Regel rausgenommen. Es gibt aber strikte Angelvorschriften für diese Fischarten sowohl im Süßwasser als auch im Salzwasser. 
 • Sie müssen mehr als 100 Meter von der nähesten Fischzuchtanlage stehen, wenn Sie angeln wollen. Boote können sich nicht mehr als 20 Meter die Zuchtanlagen annähern.
 • Ausländische Touristen dürfen nicht den Fang verkaufen.
 • Sie dürfen nicht Fische unter Mindestmaß der verschiedenen Arten fangen.

 

Mehr Information zu diesem Thema bekommen sie auf der Internetseite des Fischeriministeriums,

Für Sie kann ein Boot zur Verfügung stehen!

 

Hier können Sie einen Boot mieten und auf den Fjord angeln gehen:

Lensmansgarden i Innfjorden

Saltkjelsnes Camping

Fagervik Camping

Adobe Photoshop PDF

Eine Übersicht der Bootvermietungen am Romsdalsfjord.

Enjoy a romantic dinner in the sunset at Trollstigen café.

Enjoy a delicous candlelight dinner with white tablecloths, candlelight and a lit fireplace e in Trollstigen cafe. 2-course dinner including one glass of beverage: beer, wine or mineral water. Sightseeing to the viewpoint after dinner. Bus from Åndalsnes train station at 18:00, return from Trollstigen at 21:05.

Trollstigen 2014_11

Join a local guide to Litlefjellet and enjoy the magnificent view towards all the highlights in the area!

Join a guide from Friluftslek to Litlefjellet in Vengedalen – here you will get the opportunity to be guided from a local and experienced guide.litlefjellet_pris

The hike will take place on Fridays and Saturdays between July 8th and August 11th 2016.

Included in the tour you will have a bus to Vengedalen and back to Åndalsnes and guiding all the way. See the booking calender to find out which days the guided hike tour will take place! The entire tourpackage costs only  390 per person.

Bus from Åndalsnes station at 09:30 and return from Vengedalen at 14:30.

 

First we will drive to Isfjorden where we will follow the signs to Liabygda. From there we continue to Vengedalen, where we drive past the parking lot at Vengedalsetra and further on also Vengedalsvatnet. Our final destination we find around 1 km after the small water. We start the hike at approximately 660 meters above sea level and we just follow the marks along the path. The path can be steep, but it is secured with chains at the steepest parts, so that one can get a better grip. The hike takes about 30 minutes, which makes it quite good for families with children. On top there are beautiful water spots and a beautiful view down the Romsdalen Valley and towards Åndalsnes and the fjord. You will also see directly over towards Trollveggen (the Troll wall), where the Rauma River floats gently at the bottom.

 

Here is some advice for the trip:

 • Good footwear
 • Food and water (there is mountain water there, but the sheep is grazing in the area, so we recommend to bring your own water)
 • It is mandatory to keep your dog on a leash, because of the grazing sheep
 • Some extra clothing, in case the weather turns (it can also be a bit windy)
 • Buy an excursion map to the Romsdalmountains at our office in Åndalsnes
 • The hike tour is also described at Romsdal.com

An amazing hike up to the edge of the Troll Wall. From Stabbeskaret you will see straight down the Romsdal Valley. Join us for a guided hiking tour, where you will get to hear the story of the Troll Wall and the mountains surrounding us!

Join a local guide from Friluftslek to Stabbeskaret, on top of Trollveggen. The guide has a lot of experience with mountaineering, and knows the history of Trollveggen with climbing and parachuting.

We will first cross the river by the cafeteria at Trollstigen and continue towards the famous Trollstigen-view point. The path will continue up the mountainside, towards Stigbotn. From here the path steepens a bit up to the back of the mountain. Here we follow the cairns, and look after a tiny glacier. When we get there we will walk on the left hand side of the glacier to a place called Frokostplassen. At Frokostplassen we just continue up to Semletind and to the lowest part between Semletind og Stabben.

The hike is explained with more details and map at Romsdal.com.

The guided hiking tour to Stabbeskaret take place on certain dates between June and August.

Price is 750 NOK and includes the bus ticket to Trollstigen with return to Åndalsnes, and the guide. The booking calender will show availability.

The bus from Åndalsnes station departs at 08:20 in the morning and returns from Trollstigen at 14:45.

 

Some advice for the trip:

 • Good footwear
 • Enough to eat and drink
 • Some extra clothing in case the weather changes (it can be a bit windy in the area)
 • Buy a map of the Romsdal-mountains at our office before you go

 

Stay at Åndalsnes Camping and hike the Romsdal Ridge Hike – one of Norway’s most spectacular hikes!

At Åndalsnes Camping we can offer you large cabins along the Rauma River with short distance to Åndalsnes town centre!

Try also:

 

Price per person:

628 NOK (4 persons sharing one cabin)

790 NOK (3 persons sharing one cabin)

1115 NOK (2 persons sharing one cabin)

 

This is what’s included in the price:

 • 2 nights in a cabin up to 4 people
 • Romsdalseggen bus ticket
 • Free use of the facilities at the camping site

 

Send us an inquiry here:

reisegarantifondet

Åndalsnes Hostel welcomes you to a pleasant stay at Setnes. We will do the best we can to make your stay in Romsdalen to a wonderful experience!

 

Åndalsnes Hostel has a fantastic view of the Romsdal fjord. It is an excellent place to stay if you are planning on hiking in the mountains. Good cooking opportunities in a nice kitchen area. The hosts value the guest’s well-being and offer a tasty breakfast every morning, with many different foods to chose between from. The hostel has a cozy atmosphere with nice rooms and comfortable beds.

Åndalsnes Hostel is 2 kilometres away from Åndalsnes town centre. The place is easy to find, whether you are driving a car, taking the bus or the train. From the hostel you can also walk to the grocery store and Raumasenteret (the shopping mall in Åndalsnes).

 

The „Romsdalseggen-package“ includes: 

 • 2000 NOK for 2 persons for 2 nights (double bedroom)
 • Breakfast
 • 2 tickets for the Romsdalseggen bus

 

Stay at Hotel Aak and hike the Romsdal Ridge Hike – one of Norway’s most spectacular hikes. 

Hotel Aak – Norway’s first tourist hotel – offers modern meeting facilities, tasty and seasonal Norwegian food and a nice atmosphere for smaller groups of people.

Hotel Aak is a wonderful starting point for different and varied outdoor activities.

 

Price per person (2 nights) from 2 050 NOK. This price includes:

 • 2 nights in shared double bedroom
 • Breakfast buffet
 • Selfmade lunch packet for your hike
 • Romsdalseggen bus tickets
 • Two course-dinner after the hike

 

Send us an inquiry:

[contact-field label='Navn' type='name' required='1'/][contact-field label='Epost' type='email' required='1'/][contact-field label='Telefon' type='url'/][contact-field label=’Kommentar‘ ty

Stay in wonderful apartments at Lensmansgarden in Innfjorden and hike Romsdalseggen – one of Norway’s most sceneric hikes!

Lensmansgarden is in addition to this also a good starting point for other adventures in Romsdalen: 

 

Price per person: 

528 NOK (4 persons in a shared apartment)

657 NOK (3 persons in a shared apartment)

915 NOK (2 persons in a shared apartment)

 

This is what’s included in the price:

 • 2 nights in an apartment up to 4 persons
 • Romsdalseggen bus tickets
 • Free use of the facilities at Lensmansgarden

 

Send us an inquiry:

reisegarantifondet

Stay at Rosvang Gaard – a comfortable hotel to return to after hiking in the mountains!

 

Stay at Rosvang Gaard and hike the Romsdal Ridge Hike – one of Norway’s most beautiful hikes. 

Rosvang Gaard is an intimate mansion hotel that serves good food, offers comfortable beds and excellent service!

With Rosvang Gaard as a starting point you can do many different outdoor activities! 

Included in your stay is: 

 • 2 nights in a shared double bedroom
 • Breakfast buffet
 • Selfmade lunch packet for your excursion
 • Romsdalseggen bus ticket

Send us an inquiry at our e-mail (in the contact information the right hand side).

 

reisegarantifondet

Stay in comfortable cabins at Trollstigen Gjestegård and hike the Romsdal Ridge Hike – one of Norway’s most spectacular hikes! 

Trollstigen Gjestegård has a view to Trollstigen and Stigfossen, and it is a nice starting point for other adventures in Romsdalen:

 

Price per person for 2 nights:

560 NOK (4 persons in a shared cabin)

700 NOK (3 persons in a shared cabin)

980 NOK (2 persons in shared cabin)

 

This is what’s included in the price:

 • 2 nights in cabins up to 4 persons
 • Breakfast buffet in Trollstigen Gjestegård’s own restaurant
 • Bus tickets for the Romsdalseggen hike

 

Send us an inquiry here:

reisegarantifondet

Lyst til å drive handel i sentrumsområdet, men har verken bod eller oppbevaringsplass for dine varer? Nå kan du leie en salgsbod hos oss på Romsdal booking! I dette salgsteltet kan du søke ly dersom været er dårlig, oppbevare dine varer eller sette inn ditt salgsbord.

Want to visit one of Norway’s Mountain Celebrities? Then „Mannen“ will be just the right one for you!

Join one of our local guides from Friluftslek to Mannen right next to Trollveggen. Use the opportunity to be guided from a local guide who’s got plenty of experience in the mountains!

We can offer you these tours on certain days in the period July 8th – August 11th, 2016.

mannen_pris

The price is 750 NOK, and this includes bus from Åndalsnes center to Trollstigen and back, and also guiding and story telling all the way. See the booking calendar on the side for the different departure dates!

Bus from Åndalsnes station at 08:20 in the morning, return from Trollstigen at 14:45.

 

We start the hike on top of Trollstigen, next to a water called Alnesvannet. Further on the guide leads you through slight terrain. Before you reach the top there are some rocky and steep parts leading you towards the final destination: Mannen. The mountain is called „The Man“ because of its funny looks. In Norway he is gotten quite famous because of the danger that he might fall down – therefore you will see a lot of modern equipment for measuring the movements of the mountain when you get on top. This is not it: there is of course also a wonderful view towards Romsdalshorn, Trollveggen and the Romsdalen Valley with the Rauma river!

 

Some advice for the hike:

 • Good footwear (early in the season there can be some glaciers on the way)
 • Enough to eat and drink (we recommend not to drink the water in the area, because of grazing sheep)
 • Respect that it is mandatory to keep your dog on a leash
 • Bring some extra clothing in case of changing weather
 • Buy a map of the area in our office at the train station before departure

A map over the different places to stay in Åndalsnes/Rauma.